Thứ Năm, 06/06/2024, 16:56 (GMT+7)
.

Quy định mới về công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư mới quy định về công khai nhằm minh bạch các thông tin có liên quan của cơ sở giáo dục để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, người học, gia đình người học và xã hội biết, tham gia giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 3-6-2024 quy định công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư 09). Thông tư này thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28-12-2017 (Thông tư 36).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thông tư 36 được ban hành từ năm 2017, đến nay nhiều văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng làm căn cứ ban hành Thông tư 36 đều đã được thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới.

Bên cạnh đó, với 21 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 36 chi tiết các nội dung mà cơ sở giáo dục cần công khai có nhiều nội dung chồng chéo, không còn bảo đảm thống nhất với yêu cầu quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: về tuyển sinh; mở ngành; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; công khai tài chính, cơ cấu tổ chức, bộ máy đối với đơn vị sự nghiệp công, cơ sở giáo dục tư thục, phần nào gây khó khăn cho cơ sở giáo dục khi thực hiện.

Về điểm mới, Thông tư 09 thay thế Thông tư 36 được bố cục lại rõ và gọn hơn, với nội dung công khai gồm 2 phần: Phần công khai chung đối với các cơ sở giáo dục và phần công khai riêng đối với từng cấp bậc học, giảm tối đa các biểu mẫu bắt buộc cơ sở giáo dục phải kê khai (từ 21 phụ lục giảm còn 2 phụ lục trong báo cáo thường niên).

Để tránh chồng chéo trong việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục, Thông tư 09 chỉ quy định nội dung, cách thức, thời điểm công khai và nguyên tắc công khai để cơ sở giáo dục chủ động xây dựng thông tin theo chủ đề tương thích với cấu trúc của trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.

Về hình thức công khai, Thông tư 09 lược bỏ một số quy định cơ sở giáo dục phải niêm yết nội dung công khai tại cơ sở giáo dục

Thông tư 09 quy định cụ thể hơn thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục tối thiểu là 5 năm kể từ ngày công bố công khai. Thời gian niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ nội dung công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là là 5 năm kể từ ngày niêm yết công khai…

Thông tư 09 có hiệu lực thi hành từ ngày 19-7. Mời xem nội dung chi tiết Thông tư 09 tại đây.

(Theo nhandan.vn)

.
.
.