Thứ Sáu, 17/05/2024, 10:28 (GMT+7)
.

Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ

Ngày 18-5 hằng năm được chọn là Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

Ngày 20-11-2023, Bộ KH&CN ban hành Công văn 4273 về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt  Nam  năm  2024. Trên cơ sở đó, Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang tổ chức chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18-5-2024 và hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày Thành lập Bộ KH&CN. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam cũng như các hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2024.

Đồng thời, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Đây cũng là dịp giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển, ứng dụng KH&CN và ĐMST; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, phát triển tài sản trí tuệ (TSTT), nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH&CN và ĐMST; định hướng các chiến lược, Chương trình quốc gia về KH&CN và ĐMST đến năm 2030. Bên cạnh đó, ngành KH&CN cũng thông tin về các thành tựu KH&CN và ĐMST nổi bật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trong thời gian tới, Sở KH&CN Tiền Giang sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng KH&CN và ĐMST; các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thúc đẩy việc gắn kết giữa các viện, trường, cơ sở nghiên cứu với các doanh nghiệp để đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào phục vụ sản xuất và đời sống.

Một trong những nội dung quan trọng là tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, các chính sách của Nhà nước về phát triển KH&CN và ĐMST trên địa bàn tỉnh như: Chương trình 42 ngày 6-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 36 ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Chiến lược phát triển KH&CN và ĐMST đến năm 2030; Chương trình 59 ngày 16-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 69 ngày 11-1-2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ tri thức giai đoạn 2021 - 2030; các chính sách hỗ trợ tài chính cho các các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động KH&CN và ĐMST của địa phương.

Ngành KH&CN sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý, triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN theo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển giao tài sản hình thành trong nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN sẽ tái cơ cấu các nhiệm vụ KH&CN theo chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng. Xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN dựa trên tính cấp thiết, tính khoa học, khả thi và có địa chỉ ứng dụng phù hợp với Nghị quyết 10 ngày 5-4-2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 07 ngày 11-1-2022 về thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển TSTT tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể là hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thủ tục xác lập quyền các đối tượng sở hữu công nghiệp, hỗ trợ bảo hộ TSTT đối với các sản phẩm/dịch vụ tại Việt Nam và nước ngoài.

Ngoài ra, ngành KH&CN sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 224 ngày 16-7-2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 204 ngày 30-6-2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, đẩy mạnh việc hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường hoạt động tuyên truyền và đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến chất lượng, hoạt động năng suất chất lượng, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

LÊ QUANG KHÔI

(Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang)


 

.
.
.