.

Huyện Cái Bè: Duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Cập nhật: 06:23, 30/01/2024 (GMT+7)

Cái Bè xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã thực sự tạo ra bước đột phá, làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện. Xác định xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, với mục tiêu tạo dựng sự hài lòng từ nhân dân, Đảng bộ, chính quyền huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã đề ra kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM ngay khi được công nhận huyện NTM. Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè Nguyễn Văn Nha có những chia sẻ về các giải pháp duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM của huyện trong thời gian tới.

* Phóng viên (PV): Đồng chí có thể cho biết những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng thành công Cái Bè đạt chuẩn huyện NTM?

* Đồng chí Nguyễn Văn Nha: Từ những kết quả đạt được và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm như sau: Một là, nơi nào cấp ủy, chính quyền có tập trung cao cho công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM thì nơi đó các mục tiêu, chỉ tiêu về NTM đều thực hiện đạt.

Hai là, hệ thống tổ chức với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ; xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phù hợp điều kiện thực tiễn cụ thể của từng xã.

Ba là, trách nhiệm của chính quyền, nhất là đối với cấp xã phải bảo đảm sâu sát vào đời sống của người dân, sát với thực tế, với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường, nâng cao thu nhập của người dân.

Bốn là, đối với cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp phải thực hiện đúng và đầy đủ các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện sự quan tâm đến lợi ích thiết thực của người dân.

Năm là, đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và “Dân vận khéo” với cách thức, phương pháp tuyên truyền cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân hiểu và nhận thức đúng, đầy đủ về trách nhiệm, vai trò chủ thể của mình, hiện thực hóa phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, vấn đề có ý nghĩa quan trọng là phải biết phát huy trí tuệ và sức mạnh của nhân dân, huy động hợp lý các nguồn lực trong dân để xây dựng NTM.

Sáu là, nơi nào làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời động viên khen thưởng, mạnh dạn phê bình tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ thì kết quả xây dựng NTM đạt cao.

* PV:  Để duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM, trong thời gian tới, huyện Cái Bè có những giải pháp gì, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Văn Nha:  Huyện Cái Bè xác định việc duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Theo đó, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về thực hiện việc duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao đã đạt được, định hướng các xã xây dựng kế hoạch lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM mới.

Tập trung tuyên truyền đến các hộ dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về NTM theo chiều sâu, làm bật lên tính chủ thể trong xây dựng NTM là người dân, dân làm, dân thụ hưởng, nhà nước chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ và huy động các nguồn lực để thực hiện.

Triển khai và thực hiện đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chú trọng phát huy nguồn lực trong nhân dân thông qua việc đóng góp ngày công, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, trong đó chú trọng quan tâm nguồn vốn của các doanh nghiệp, vốn tín dụng…

Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, trồng cây xanh tại các tuyến đường giao thông; tiếp tục duy tu, bảo trì cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa - thể thao. Thực hiện đầu tư các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học tại các trường; tuyên truyền vận động người dân thực hiện chỉnh trang nhà ở, sân vườn...

Triển khai có hiệu quả “Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu mùa vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng nông sản.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số, nhất là công tác, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm do ngành Y tế quản lý; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từ huyện đến xã. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, đội tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường giao thông xóm, ấp, các khu dân cư, khu vực công cộng đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, phát huy kết quả đạt được giai đoạn 2011 - 2022, huyện Cái Bè  tiếp tục xây dựng kế hoạch phát động thi đua “Cái Bè chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2022 - 2025"...

* PV: Cái Bè phấn đấu  huyện NTM luôn có cái mới, người dân giàu có, hạnh phúc, đủ đầy, nông thôn phát triển bền vững, đổi mới, văn minh. Như vậy, huyện có những mục tiêu nào trong thời gian tới, đặc biệt giai đoạn từ đây đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Văn Nha:  Quan điểm của huyện Cái Bè là tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM  gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Về  mục tiêu đến năm 2025, huyện sẽ tiếp tục duy trì hoàn thiện nâng cao mức độ đạt được các tiêu chí tại 24 xã đạt chuẩn NTM (6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao). Huyện có thêm từ 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và duy trì huyện đạt chuẩn NTM. Về mục tiêu đến năm 2030: Tiếp tục nâng cao mức độ đạt được các tiêu chí tại các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Phấn đấu huyện Cái Bè đạt chuẩn huyện NTM  nâng cao vào năm 2026, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Huyện có thêm từ 5 - 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và có ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

ĐỖ PHI - PHAN CAO

.
.
.