Thứ Tư, 08/05/2019, 13:59 (GMT+7)
.

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tiền Giang

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (gọi tắt là Đại hội) dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5-2019.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Do đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chuẩn bị mọi công tác sẵn sàng cho Đại hội diễn ra. Đề cập đến tiến độ chuẩn bị cho Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Văn Tấn cho biết:

Để chuẩn bị cho Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, với việc xác định rõ nội dung công việc và thời gian thực hiện. Trong đó, các nội dung quan trọng của Đại hội đều đã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, bao gồm: Báo cáo kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ủy ban MTTQ tỉnh; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Thường trực; báo cáo góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh và MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo tổng kết đợt sinh hoạt chính trị và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp…

Đồng chí Hồ Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gò Công Tây

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Gò Công Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa diễn ra, với sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và 161 đại biểu.

Theo báo cáo đại hội, nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Gò Công Tây đã hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua các chương trình an sinh xã hội, với tổng số tiền 22,5 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 422 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, với kết quả đến nay huyện có khoảng 95,56% gia đình văn hóa, 12 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 5 xã nông thôn mới…

Đại hội thống nhất bầu Ủy ban MTTQ huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 53 Ủy viên; đồng chí Hồ Văn Hùng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Gò Công Tây tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, Ủy ban MTTQ huyện Gò Công Tây nhận bảng tượng trưng ủng hộ, đóng góp xây dựng 6 nhà đại đoàn kết của các nhà hảo tâm.

NGUYỄN QUYỀN

Việc tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện được tiến hành dân chủ, có sự tham gia rộng rãi của các tổ chức thành viên, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, cán bộ Mặt trận đương nhiệm và các đồng chí cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo, quản lý và đại biểu Đại hội.

Đặc biệt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 đều được cấp có thẩm quyền góp ý; đồng thời, báo cáo xin ý kiến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sẽ tiếp tục hoàn thiện trình Đại hội trong thời gian tới.

Có thể nói, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội từ văn kiện báo cáo, nhân sự cho đến công tác phục vụ đã cơ bản đảm bảo cho Đại hội diễn ra.

* Phóng viên (PV): Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về công tác chuẩn bị nhân sự?

* Đồng chí Trần Văn Tấn: Trước hết về tiêu chuẩn, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định chung, đó là trung thành với Tổ quốc, tán thành mục tiêu tương đồng là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức MTTQ Việt Nam; có năng lực, kinh nghiệm tập hợp, đoàn kết nhân dân và tự nguyện tham gia Ủy ban MTTQ các cấp; chấp hành Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có được sự tín nhiệm trong tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoặc tầng lớp nhân dân mà mình đang hoạt động, công tác, cư trú; đủ sức khỏe, có kiến thức và khả năng đóng góp ý kiến với cấp ủy đảng chính quyền, Mặt trận các cấp trong việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ tỉnh…

Xuất phát từ những tiêu chuẩn quy định nêu trên, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng Đề án nhân sự trình cấp có thẩm quyền; đồng thời, tổ chức Hội nghị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đi đến thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 75 Ủy viên (giảm 20 Ủy viên so với nhiệm kỳ trước).

Về cơ cấu thành phần gồm: Các tổ chức thành viên là 37 người; cá nhân tiêu biểu là 18 người; MTTQ cấp dưới trực tiếp là 11 người và chuyên trách MTTQ tỉnh là 9 người. Cơ cấu kết hợp: Nữ từ 15 - 20 người (tỷ lệ 20% - 26,6,%); ngoài Đảng từ 19 - 22 người (tỷ lệ 25,3% - 29,3%); dân tộc thiểu số từ 1 - 2 người (tỷ lệ 1,3% - 2, 6%); tôn giáo từ 11 - 15 người (tỷ lệ 14,6% - 20%); trình độ đại học trở lên từ 50 - 60 người (tỷ lệ 66,6% - 80%). Danh sách Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã lập xong và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét.

* PV: Công tác tuyên truyền cho Đại hội được tiến hành như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Trần Văn Tấn: Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc mở các chuyên mục đẩy mạnh  tuyên truyền từ khi tiến hành Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, cấp huyện và cho đến cấp tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc tổ chức các hình thức tuyên truyền miệng thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, hội nghị MTTQ các cấp, hội nghị các tổ chức thành viên, các buổi sinh hoạt của nhân dân tại khu dân cư…

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

P. MAI (thực hiện)

.
.
.