Thứ Hai, 03/10/2022, 14:25 (GMT+7)
.
PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH TIỀN GIANG NGUYỄN VĂN VĨNH:

Sở Tư pháp cần có bước phát triển đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang (4-10-1982 - 4-10-2022), Báo Ấp Bắc có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh về hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh nhà trong 40 năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới.

* Phóng viên (PV): Đồng chí đánh giá thế nào về những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tỉnh nhà 40 năm qua?

* Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh: Sau 40 năm xây dựng và phát triển, đi cùng với những chặng đường phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự cố gắng vượt khó của tập thể công chức, viên chức, người lao động, Sở Tư pháp đã có những bước phát triển và lớn mạnh không ngừng, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Tư pháp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và của đất nước nói chung.

Sở Tư pháp đã và đang tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, là chỗ dựa tin cậy về mặt pháp lý cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đặc biệt với vai trò tham mưu công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp… góp phần chung tay xây dựng nền tư pháp vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

* PV: Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, đồng chí có những định hướng gí cho công tác tư pháp trong thời gian tới?

* Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh: Với truyền thống vẻ vang 40 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp cần nỗ lực phấn đấu để tiếp nối truyền thống, có bước phát triển mới, vừa mang tính đột phá, vừa mang tính bền vững. Muốn vậy cần phát huy tính đoàn kết, sáng tạo, không ngừng phấn đấu vượt qua các khó khăn, thách thức.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp cần chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các vấn đề cụ thể như sau:

Một là, phối hợp tham mưu ban hành những cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật tạo đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hai là, tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm; tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân; tiếp tục triển khai hiệu quả pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Ba là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động của ngành Tư pháp.

Bốn là, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Tư pháp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; thực hành tự phê bình và phê bình; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn. Kế thừa xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc công tác tư pháp của đất nước và của địa phương, xứng đáng với sự tin cậy của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

P. MAI (thực hiện)

.
.
.