Thứ Hai, 01/05/2023, 08:35 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Quyết tâm tổ chức thành công đại hội Công đoàn các cấp

Đại hội Công đoàn (CĐ) các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng đối với tổ chức CĐ và công nhân, viên chức, lao động. Chính vì thế, công tác đại hội đang được các cấp CĐ trong tỉnh quyết tâm triển khai thành công theo đúng tiến độ và chất lượng với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đồng chí Lê Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang đã có những thông tin về công tác tổ chức đại hội CĐ cấp cơ sở, chuẩn bị đại hội CĐ cấp trên cơ sở và tiến tới Đại hội CĐ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

* Phóng viên (PV): Tính đến thời điểm hiện nay, Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội CĐ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được các cấp CĐ trong tỉnh triển khai tổ chức như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Lê Minh Hùng: Thực hiện Kế hoạch 179 ngày 3-3-2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội XIII CĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã xây dựng Kế hoạch 350 ngày 28-3-2022 về việc tổ chức đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XI CĐ Tiền Giang, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, chỉ đạo 11 LĐLĐ cấp huyện, 6 CĐ cấp ngành chọn từ 1 đến 2 Công đoàn cơ sở (CĐCS) mỗi loại hình để tổ chức đại hội điểm và đã có 34 CĐCS tổ chức đại hội điểm. Sau đại hội điểm, các đơn vị đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm và chỉ đạo tổ chức đại hội các CĐCS đảm bảo đúng theo quy định, tính đến nay, đã có 1.103/1.355 CĐCS tổ chức thành công đại hội CĐCS (đạt 81,4%).

* PV: So với nhiệm kỳ trước, đại hội CĐ các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 có những điểm mới nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Lê Minh Hùng: So với nhiệm kỳ trước, đại hội CĐ các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 có những điểm mới, như: Thực hiện Chỉ thị 13 ngày 17-1-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội CĐ các cấp và Đại hội XIII CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 cả 4 cấp CĐ (CĐCS; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; CĐ tỉnh, CĐ ngành Trung ương và tương đương; cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam) đều tổ chức đại hội trong năm 2023, nhằm xây dựng đội ngũ Ban Chấp hành CĐ khóa mới tinh gọn, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐ trong tình hình mới; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Thứ nhất, về tiến độ đại hội, đại hội CĐ các cấp và Đại hội XIII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được đẩy nhanh tiến độ hơn các nhiệm kỳ trước, cơ bản tiến hành trong năm 2023. Trong đó, đại hội CĐ cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31-5-2023; đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội CĐ cấp cơ sở trực thuộc và hoàn thành trước ngày 31-7-2023; đại hội CĐ tỉnh, thành phố; CĐ ngành trung ương và tương đương trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện khi hoàn thành đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc trước ngày 31-10-2023; Đại hội XIII CĐ Việt Nam tổ chức hoàn thành trước ngày 31-12-2023.

Thứ hai, về nhiệm kỳ đại hội, một số trường hợp có thời gian kết thúc nhiệm kỳ lệch so với kế hoạch đại hội CĐ các cấp sẽ thực hiện như sau: Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ trước hoặc sau thời điểm tổ chức đại hội CĐ cấp trên trực tiếp mà chưa thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ thì CĐ cấp triệu tập đề nghị CĐ cấp trên trực tiếp quyết định điều chỉnh kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ phù hợp với thời gian ghi trong kế hoạch tổ chức đại hội của cấp đó. Thời gian kéo dài hoặc rút ngắn không quá 30 tháng. Trường hợp tổ chức CĐ đã điều chỉnh kéo dài nhiệm kỳ quá 30 tháng, nhưng vẫn kết thúc sớm hơn thì tổ chức đại hội tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ và tổ chức Hội nghị đại biểu theo thời gian ghi trong kế hoạch đại hội của CĐ cấp trên trực tiếp.

Thứ ba, về hình thức tổ chức đại hội, nơi không đủ điều kiện tổ chức đại hội theo hình thức trực tiếp thì tùy theo tình hình thực tế, Ban Chấp hành CĐ các cấp triệu tập quyết định hình thức đại hội trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Thứ tư, về số lượng đại biểu chính thức dự đại hội, số lượng đại biểu chính thức (đối với những đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu) dự Đại hội CĐ nhiệm kỳ này phải đảm bảo mức tối thiểu. Theo đó, Ban Chấp hành CĐ cấp triệu tập đại hội không triệu tập số lượng đại biểu chính thức thấp hơn một phần hai (1/2) số lượng đại biểu được triệu tập tối đa theo khung quy định tại điểm 6.5 Hướng dẫn 03 ngày 20-2-2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ Việt Nam.

Thứ năm, về số lượng Ban Chấp hành CĐ các cấp, số lượng Ban Chấp hành CĐ các cấp nhiệm kỳ này thực hiện thống nhất theo khung quy định, được chia theo thang số lượng đoàn viên với mục tiêu tinh gọn, giảm về số lượng, nâng cao chất lượng.

Thứ sáu, công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội CĐ các cấp phải thực hiện quy trình 5 bước riêng cho 2 đối tượng, gồm nhân sự giới thiệu tái cử (thực hiện trước) và nhân sự giới thiệu tham gia lần đầu (thực hiện sau). Trường hợp CĐ cấp cơ sở chuẩn bị trình đại hội bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS thì thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự theo Hướng dẫn 28 ngày 24-6-2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thứ bảy, việc chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, từ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên phải đảm bảo có số dư từ 10% đến 15% đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra, theo khung số lượng (tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Hướng dẫn 56 ngày 28-4-2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về một số nội dung công tác nhân sự đại hội CĐ các cấp).

* PV: Vai trò của cán bộ CĐ có ý nghĩa “then chốt” quyết định tới vai trò của tổ chức CĐ và hoạt động CĐ, như vậy, đồng chí cho biết về những yêu cầu của công tác nhân sự đại hội?

* Đồng chí Lê Minh Hùng: Để công tác nhân sự đạt yêu cầu đề ra, trong quá trình chuẩn bị, các cấp CĐ cần quan tâm đến tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi nhân sự tham gia Ban Chấp hành CĐ các cấp.

Về tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự tham gia Ban Chấp hành CĐ các cấp: Phải quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ. Kiên quyết sàng lọc, không đưa vào Ban Chấp hành CĐ khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quan liêu, cửa quyền; thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân, với đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ngoài ra, tiêu chuẩn cụ thể đối với nhân sự tham gia Ban Chấp hành CĐ các cấp thực hiện theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý CĐ các cấp.

Về độ tuổi nhân sự tham gia Ban Chấp hành CĐ các cấp: Nhìn chung, thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, độ tuổi lần đầu tham gia Ban Chấp hành ít nhất trọn một nhiệm kỳ (60 tháng); độ tuổi tái cử ít nhất phải từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên, tại thời điểm tổ chức đại hội CĐ các cấp.

Ngoài ra, có các trường hợp đặc thù về độ tuổi, như: Độ tuổi Ủy viên Ban Chấp hành CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nhân sự cơ cấu tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (nếu có) phải đảm bảo tại thời điểm giới thiệu ứng cử lần đầu tối đa không quá 70 tuổi đối với nam và 65 tuổi đối với nữ.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trong cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp ở cơ sở là lãnh đạo kiêm nhiệm, còn tuổi công tác từ 1 năm (đủ 12 tháng) trở lên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp ủy cùng cấp đồng ý, thì có thể xem xét tiếp tục tái cử Ban Chấp hành  CĐ nhiệm kỳ mới đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

* PV: Để đảm bảo đại hội CĐ các cấp thành công, thì đâu là kinh nghiệm và vấn đề mà các cấp CĐ cần quan tâm, lưu ý, thưa đồng chí?

* Đồng chí Lê Minh Hùng: Để đảm bảo đại hội CĐ các cấp thành công, vấn đề các cấp CĐ cần quan tâm nhất là nhân sự tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐ các cấp. Để thực hiện tốt vấn đề này, các cấp CĐ cần thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự theo hướng dẫn của CĐ cấp trên. Công tác nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, của người đứng đầu và cán bộ, đoàn viên CĐ.

Lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành CĐ khóa mới những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội CĐ các cấp đề ra.

LÝ OANH (thực hiện)

.
.
.