Thứ Sáu, 30/07/2021, 10:14 (GMT+7)
.

Biến hoạt động kỷ niệm thành hành động thiết thực khống chế, đẩy lùi dịch bệnh

(ABO) Một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử dân tộc ta đó là sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930. Đến ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8”.

Tài liệu này vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Từ đó, ngày này trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác Tuyên giáo của Đảng. Chính vì vậy, năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác Tư tưởng - văn hoá của Đảng. Đến năm 2007, Ban Bí thư khóa X quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

91 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo.

Trong mọi thời kỳ cách mạng, công tác Tuyên giáo luôn được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, công tác Tuyên giáo đã góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua nhiều khó khăn thách thức, giành những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh; chủ động, tích cực nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng năm nay trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang đang khẩn trương, quyết tâm, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giăc”. Vì thế mỗi người chúng ta biến hoạt động kỷ niệm thành hành động thiết thực chung tay, góp sức phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, vì sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết.

Đây cũng là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi chúng ta ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                                  M.T

.
.
.