Thứ Sáu, 16/02/2024, 14:38 (GMT+7)
.

Bộ Chính trị ban hành kết luận về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, vừa ký ban hành Kết luận số 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao (TDTT) trong giai đoạn mới.

Kết luận số 70-KL/TW nhấn mạnh TDTT chú trọng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học; khung khổ pháp lý về kinh tế thể thao, quyền sở hữu, chuyển nhượng, khai thác bản quyền và tài trợ, thúc đẩy xã hội hóa...

Kết luận của Bộ Chính trị cũng yêu cầu TDTT nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sớm ban hành chiến lược phát triển sự nghiệp TDTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT trong giai đoạn mới.

Một trong những điểm quan trọng được đưa ra tại Kết luận số 70-KL/TW là: khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, tổ chức thi đấu, chuyển nhượng vận động viên hợp pháp; tăng cường các nguồn lực cho sự nghiệp TDTT; rà soát, hoàn thiện quy hoạch, phát triển mạng lưới thiết chế, cơ sở thể thao đồng bộ, từng bước hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế; ưu tiên đầu tư một số cơ sở trọng điểm về đào tạo, huấn luyện chất lượng cao; hiện đại hóa các trung tâm huấn luyện, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, cơ sở nghiên cứu khoa học và y học thể thao; phát triển thị trường thể thao, thúc đẩy hợp tác công tư, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở thể thao, tham gia tổ chức thi đấu, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cung cấp các dịch vụ TDTT.

Kết luận số 70-KL/TW còn chỉ rõ tăng cường công khai, minh bạch, thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật; kịp thời hướng dẫn xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực TDTT.

(Theo thethao.sggp.org.vn)

.
.
.