Thứ Tư, 07/06/2017, 09:49 (GMT+7)
.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai

Ngày 5-6-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 455-CV/BTGTU về phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ hai năm 2017.

Đây là Giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác động thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng bằng nhiều hình thức về Giải báo chí này để tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cá nhân, đơn vị nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong tỉnh tham gia gửi bài dự thi.

TẤN QUÂN

.
.
.