Thứ Tư, 21/03/2018, 15:25 (GMT+7)
.

Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhằm cụ thể hóa Nghị định 84 ngày 8-9-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở huyện Cai Lậy đã ban hành nhiều Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn... thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện cải cách hành chính, góp phần ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức.
Thực hiện cải cách hành chính, góp phần ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức quán triệt, nâng ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao động; tiến hành rà soát những quy định về quy trình, thủ tục, giấy tờ giải quyết từng loại công việc, xác định những nội dung không phù hợp với quy định, lỏng lẻo, sơ hở trong quản lý dễ phát sinh tiêu cực để trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ hoặc đề xuất để ban hành các văn bản thay thế theo nguyên tắc cải cách hành chính và phù hợp với Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thời gian qua, huyện đã quản lý chặt chẽ công tác thu - chi ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản nộp ngân sách, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế và khuyến khích phát triển nguồn thu; tăng cường quản lý chi ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chế độ quy định và cắt giảm các khoản chi không cần thiết, gây lãng phí, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 10% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn sự nghiệp.

Ngoài ra, huyện Cai Lậy còn triển khai thực hiện chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã được phê duyệt.

Theo đó, huyện phấn đấu đến năm 2020 có 97% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xã thực hiện phương án thu gom rác, thu gom 95% rác thải sinh hoạt, xây dựng nhiều mô hình điểm về phân loại và xử lý rác tại 50% gia đình; 100% xã, thị trấn  có địa điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 100% doanh nghiệp có dụng cụ phân loại rác tại nguồn, 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý.

Đặc biệt là, quan tâm tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;  tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức trục lợi, cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Song song đó, huyện cũng kịp thời nêu gương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực cơ hội, thù địch về phòng, chống lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo tại nhiều cuộc hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết năm về thực hiện chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và trong các cuộc họp quan trọng khác, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy Nguyễn Văn Bằng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng và triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời, yêu cầu cả hệ thống chính trị quan tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Thời gian tới, huyện Cai Lậy tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quan tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có giải pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

HỒNG LINH

.
.
Liên kết hữu ích
.