Thứ Hai, 23/12/2019, 15:46 (GMT+7)
.

Chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính

Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.
Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.

UBND tỉnh xác định mục tiêu năm 2020 là chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là sau khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang chính thức đi vào vận hành vào đầu năm 2020.

Theo Kế hoạch 424 ngày 16-12-2019 về thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 của UBND tỉnh, một trong những mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra là tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trong đó, UBND tỉnh chú trọng cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

Để thực hiện được mục tiêu này, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2020 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020; nội dung Kế hoạch CCHC năm 2020 tiếp tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh cũng xác định một số chỉ tiêu quan trọng trong CCHC năm 2020 như: 100% các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung của Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh; 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tối thiểu 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra CCHC trong năm 2020; 100% cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác CCHC với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC; 100% UBND các huyện, thị, thành triển khai chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã trực thuộc; tối thiểu 95% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng hạn và trước hạn; phấn đấu tối thiểu 60% TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; tối thiểu 40% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3; tối thiểu 30% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang đang hoàn thiện để đưa vào vận hành vào đầu năm 2020.  			        Ảnh: MINH THÀNH
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang đang hoàn thiện để đưa vào vận hành vào đầu năm 2020. Ảnh: MINH THÀNH

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng xác định 100% TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị; 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định); trên 90% người dân hài lòng đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế; trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước…

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa thông qua các giải pháp thực hiện, kể cả tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

A.P

.
.
.