Thứ Sáu, 26/03/2021, 15:53 (GMT+7)
.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang

(ABO) Ngày 11-3-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 591 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang.

Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang gồm có 36 thành viên do ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

Ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ông Lý Văn Cẩm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang có nhiệm vụ: Chỉ đạo, tổ chức phối hợp các sở, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương theo quy định.

M.T

.
.
.