Thứ Tư, 07/06/2017, 09:47 (GMT+7)
.

Để thực hiện tốt kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Ngày 3-1-2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tiếp theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định 78, ký ngày 17-7-2014 và Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 08, ký ngày 31-10-2013 về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (ngày 30-10-2016) đánh giá: Bên cạnh kết quả đạt được, thì việc kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức. Nghị quyết chỉ ra 1 trong 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống là kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và yêu cầu: “Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên”.

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, được dư luận đánh giá là một bước tiến trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên.

Thời gian tới, để thực hiện tốt việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cần thống nhất nhận thức, hành động, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm cao trong kê khai tài sản, thu nhập; phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn.

Cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cần phát huy vai trò trách nhiệm trong tổ chức thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; lãnh đạo chặt chẽ việc kiểm tra, xác minh tài sản theo phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, có kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Các cấp ủy, cơ quan kiểm tra Đảng, cơ quan Thanh tra thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực…

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát và phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Từ lâu, Đảng và Nhà nước ta đã nhận định kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong thực tế, nhiều cán bộ, đảng viên có thể tránh được tham nhũng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật nếu kê khai trung thực tài sản, thu nhập (kể cả các khoản nợ, lý do); nhiều cơ quan, đơn vị, chi bộ phát hiện được cán bộ, đảng viên tham nhũng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật nếu tổ chức kê khai và kiểm tra, giám sát tốt việc kê khai tài sản.

M.T

.
.
.