Thứ Hai, 11/11/2019, 10:23 (GMT+7)
.
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 02 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY:

Kết quả bước đầu

Ngày 21-3-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án 02 về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang ký Biên bản chuyển giao công chức, người lao động.                                                                                            Ảnh: THU HOÀI
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang ký Biên bản chuyển giao công chức, người lao động. Ảnh: THU HOÀI

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Qua triển khai thực hiện Đề án, bước đầu đã giảm 4 cơ quan cấp sở, 51 cấp phòng trực thuộc cấp sở, 26 trường tiểu học, 7 trường mẫu giáo, 135 đơn vị sự nghiệp; giảm 4 chức danh lãnh đạo cấp sở, 55 lãnh đạo cấp phòng, 33 hiệu trưởng và 26 phó hiệu trưởng trường tiểu học, trường mẫu giáo.
Về sắp xếp tổ chức bộ máy khối Đảng, Măt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và 2 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy, đã tiếp nhận bộ phận tài chính - quản trị và lái xe thuộc văn phòng các cơ quan khối Đảng và 2 đảng ủy khối về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung cho các cơ quan này.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy theo hướng kiêm nhiệm, chuyển bộ phận chuyên môn khám và điều trị của phòng khám thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy về Khoa Nội A, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh quản lý; chuyển chức năng tham mưu bảo vệ sức khỏe về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua sắp xếp Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy đã giảm 1 cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, giảm 1 chức danh lãnh đạo cấp sở và 2 chức danh lãnh đạo cấp phòng.

Hoàn thành việc sắp xếp lại các phòng, đơn vị trực thuộc ở các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó đã giảm 20 cấp phòng trực thuộc, giảm 20 cấp trưởng phòng, 4 cấp phó trưởng phòng.

Thực hiện chức danh trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở 11/11 địa phương; trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện ở 6/11 địa phương (TP. Mỹ Tho, TX. Cai Lậy và các huyện Tân Phước, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông); trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện ở 8/11 địa phương (TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công và các huyện Cai Lậy, Tân Phước, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phú Đông); chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện ở 4 đơn vị (các huyện Tân Phước, Châu Thành, Gò Công Tây, Gò Công Đông). Thực hiện chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, trưởng khu phố, đến nay đã thực hiện được 552/1.025 ấp, khu phố có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, trưởng khu phố.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy khối nhà nước

Đã hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh thành cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; qua sắp xếp đã giảm 2 cơ quan cấp sở, giảm 1 đơn vị trực thuộc; giảm 2 cấp trưởng cấp sở, giảm 1 trưởng phòng. Các sở, ngành tỉnh đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong; qua sắp xếp đã giảm 31 cấp phòng, giảm 31 cấp trưởng phòng.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư  - Thương mại và Du lịch, chuyển chức năng, nhiệm vụ của trung tâm này về các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện.

Hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các trung tâm, chi cục, UBND cấp huyện, cấp xã để thu gọn đầu mối trực thuộc; trong đó, hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông và khuyến ngư để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện; sáp nhập các trường tiểu học, các trường mẫu giáo, mầm non trên cùng một xã, phường, thị trấn lại với nhau để giảm đầu mối; hợp nhất Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Ban Quản lý các dự án và phát triển quỹ đất, hợp nhất trung tâm văn hóa, thể thao và đài truyền thanh - truyền hình ở các huyện, thành, thị...

Ngoài ra, còn chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang tự đảm bảo chi thường xuyên để tiết kiệm biên chế; qua đó đã giảm 1.608 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Nguyên nhân đạt được

Đạt được những kết quả trên là do Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được xây dựng cụ thể, rõ ràng, bám sát quy định, chủ trương, hướng dẫn của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Xác định lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Những việc đã rõ, đủ điều kiện thì thực hiện ngay, những việc mới chưa được quy định nhưng phù hợp thì thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện.

Có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của các cấp ủy; sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp, nhất là trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, nên tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao của cấp ủy, các ngành, các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức về chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện ở các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị nên đã tạo hiệu ứng tích cực trong việc triển khai và tổ chức thực hiện để hoàn thành nội dung của Đề án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Đề án còn gặp nhiều khó khăn, một số nơi còn lúng túng khi xác định các mô hình thí điểm. Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tổ chức bộ máy, biên chế chậm được sửa đổi, bổ sung nên việc xác định số lượng đầu mối bên trong, biên chế của các cơ quan, đơn vị còn lúng túng. Các văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan ở Trung ương chưa đồng bộ nên địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong triển khai thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN 5 NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tỉnh thời gian tới cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cấp ủy cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để tạo sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội; đấu tranh kịp thời, có hiệu quả những luận điệu của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Phải xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, đó là tiền đề để thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, nhất là thực hiện các mô hình thí điểm. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang mô hình tự chủ hoàn toàn về tài chính và thực hiện xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp có khả năng, đủ điều kiện xã hội hóa cao để giảm chi từ ngân sách nhà nước.

Thứ ba, thực hiện sáp nhập đối với các đơn vị hành chính chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định để tinh giản bộ máy. Thực hiện tốt chế độ kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp để vừa đảm bảo nguồn thu nhập đủ sống cho các đối tượng này và giảm chi một phần ngân sách để trang bị máy móc, phương tiện làm việc cho những người được kiêm nhiệm.

Thứ tư, tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với những địa phương đã thực hiện các mô hình thí điểm đề từ đó vận dụng vào trong từng địa phương cho phù hợp.

Thứ năm, cấp ủy cấp trên cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan cấp dưới, có biện pháp xử lý đối với những nơi thực hiện chưa tốt; tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các cấp ủy, cơ quan thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế.

TẤN TÀI

.
.
.