Thứ Sáu, 09/10/2020, 20:11 (GMT+7)
.
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH:

Đổi mới, nâng chất hoạt động của công tác dân vận

Xác định công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ có tính chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tốt việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,

Một cuộc Tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức tại xã Dưỡng Điềm.
Một cuộc Tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành tổ chức tại xã Dưỡng Điềm.

NẮM BẮT TÂM TƯ, PHẢN ÁNH KỊP THỜI

Gần dân, sát dân để nắm rõ tâm tư, bức xúc của nhân dân nhằm phản ánh, giải quyết kịp thời là phương châm hoạt động của công tác dân vận. Nhiệm kỳ qua, việc tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên được Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành chú trọng. Các loại hình sinh hoạt ở khu dân cư, sinh hoạt đoàn thể, hội quần chúng được mở rộng, có tính thiết thực hơn, coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức. Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành phối hợp có hiệu quả với ban, ngành liên quan trong việc phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị.

Hệ thống tổ chức Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên củng cố và kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Cụ thể, toàn huyện Châu Thành đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 6 tỷ đồng, vận động quỹ “Vì người nghèo” 6 tỷ đồng; vận động hiện vật trị giá hàng chục tỷ đồng trong thực hiện các chương trình an sinh
xã hội.

Ngoài ra, công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị được đẩy mạnh. Qua 5 năm, huyện Châu Thành đã tổ chức giám sát được 70 cuộc, với nội dung cụ thể, thiết thực, cấp thiết trong cuộc sống của nhân dân như: Thực hiện chế độ chính sách; công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác hòa giải ở cơ sở; thu gom, xử lý rác; công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên... Qua công tác giám sát đã giúp cho các tổ chức, cá nhân thấy được và chủ động khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành.

CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Để công tác dân vận trong thời gian tới trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao hơn, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo - Dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở”. 

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tinh gọn đáp ứng yêu cầu cả về lý luận, năng lực thực tiễn, kỹ năng công tác vận động nhân dân. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Cùng với đó là tuyên truyền đối thoại, vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các khu quy hoạch, các công trình thuộc dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…; đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để báo cáo với cấp ủy, phản ánh với chính quyền và kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, khơi dậy năng lực, trí tuệ, ý thức trách nhiệm của công dân trong việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

CHÂU THÀNH

.
.
.