Thứ Tư, 26/12/2018, 21:12 (GMT+7)
.
HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ VÀ GIÁO DỤC TIỀN GIANG:

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng

Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Tiền Giang (gọi tắt là Hội KHTL&GD) là tổ chức xã hội nghề nghiệp và hoạt động khoa học. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội KHTL&GD cùng các cấp Hội của tỉnh triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn của tổ chức Hội cũng như công tác giáo dục và đào tạo.

Hội KHTL&GD tổ chức tuyên truyền, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại các trường học.
Hội KHTL&GD tổ chức tuyên truyền, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại các trường học.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Nhiệm kỳ qua, Hội KHTL&GD đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Chấp hành Hội và các Chi hội. Hiện nay, Hội KHTL&GD có 21 Chi hội, với 355 hội viên. So với thời điểm đầu nhiệm kỳ, Hội đã phát triển mới 122 hội viên và thành lập thêm 6 Chi hội.

Điểm nổi bật của công tác Hội KHTL&GD nhiệm kỳ qua được thể hiện trên nhiều hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và phối hợp với các cơ sở giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, các Chi hội trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc Hội KHTL&GD đã tổ chức định hướng, tư vấn hướng nghiệp, việc làm, tâm lý, phương pháp học tập cho hơn 5.000 học sinh, sinh viên.

Trong hoạt động, Hội KHTL&GD thường xuyên chỉ đạo các Chi hội thành viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ nghiệp vụ quản lý giáo dục, công tác giảng dạy và học tập. Hằng năm, Chi hội các trường THPT, cao đẳng, đại học đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học, với đề tài phong phú, có chất lượng.

Các Chi hội này còn vận động hội viên đóng góp nhiều bài viết, tham luận có giá trị cho trang web của Hội hay các cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp toàn quốc và quốc tế. Đơn cử qua 8 lần tổ chức hội thảo khoa học, chuyên đề của tỉnh và 11 lần hội thảo khoa học toàn quốc, quốc tế, các hội viên của Hội KHTL&GD đã đóng góp hơn 125 bài tham luận, công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao.

Bên cạnh đó, ở mỗi năm học, Hội KHTL&GD đều ký kết liên tịch với Sở Giáo dục - Đào tạo về chương trình hoạt động, phát hành Kỷ yếu công tác Hội nhằm tuyên truyền về tổ chức Hội, phổ biến việc ứng dụng tri thức tâm lý học, giáo dục học trong các hoạt động đổi mới chương trình giáo dục, cơ chế quản lý giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng xã hội học tập...

Ngoài ra, các Chi hội trực thuộc Hội KHTL&GD còn thường xuyên tổ chức hội thảo về nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến, ứng dụng tâm lý học, giáo dục học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch Hội KHTL&GD Phạm Văn Khanh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội KHTL&GD đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ, công tác Hội đề ra. Bước đầu, Hội đã có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp phát triển tâm lý học và giáo dục học của tỉnh.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, Hội đã được Trung ương Hội KHTL&GD tặng Cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khoa học tâm lý và giáo dục.

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Theo Chủ tịch Hội KHTL&GD Phạm Văn Khanh, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội sẽ đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác tổ chức Hội nhằm tập hợp trí tuệ, tâm huyết của các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, quan tâm hiến kế cho sự phát triển tâm lý học, giáo dục học, để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Đồng thời, nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn theo đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của Hội.

Bên cạnh đó, Hội KHTL&GD sẽ tiến hành củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Chi hội trực thuộc theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển Hội. Tổ chức và xây dựng một số mô hình về ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục. Tiếp tục quan tâm thành lập mới và củng cố, đẩy mạnh hoạt động của các Phòng Tư vấn tâm lý theo yêu cầu của công tác giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, Hội KHTL&GD sẽ tăng cường ứng dụng tâm lý học, giáo dục học vào thực tiễn cuộc sống; đưa các tri thức tâm lý học đến với rộng rãi mọi người, góp phần phục vụ yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một công tác không kém phần quan trọng của Hội tiếp theo là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng đổi mới sự nghiệp giáo dục trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và đào tạo tăng cường hơn nữa việc ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục trong giảng dạy, học tập, thực tập sư phạm, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

“Các Chi hội trực thuộc Hội KHTL&GD cần xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung nghiên cứu nhằm ứng dụng hiệu quả, thiết thực trong việc dạy học, giáo dục học sinh, sinh viên và trong quản lý giáo dục - đào tạo ở từng đơn vị trước bối cảnh đổi mới giáo dục với những tác động của công nghệ 4.0 hiện nay” - Chủ tịch Hội KHTL&GD Phạm Văn Khanh nhấn mạnh.

P. CÔNG

.
.
Liên kết hữu ích
.