Thứ Năm, 12/01/2017, 13:55 (GMT+7)
.

Nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đã nhanh chóng phát triển, từng bước đi vào nền nếp, đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể, có 94,47% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 94,92% ấp (khu phố) văn hóa; 8/11 đơn vị cấp huyện đạt tỷ lệ 100% ấp, khu phố văn hóa; 1.227/1.291 cơ quan (đơn vị, doanh nghiệp), 358 cơ sở thờ tự, 314 con đường, 33 chợ, 11 công viên, 66% xã (phường, thị trấn) đạt chuẩn văn hóa (trong đó có 60 xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới và 19 phường, thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị); TX. Gò Công đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2013 - 2015.

Trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2014.       Ảnh: THU HOÀI
Trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2014. Ảnh: THU HOÀI

Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có sự tiến bộ đáng kể, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, các hủ tục, tập quán lạc hậu từng bước được đẩy lùi và xóa bỏ; ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp được nhân dân quan tâm. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, nâng cấp, toàn tỉnh hiện có 95% ấp (khu phố) có điểm sinh hoạt văn hóa (24 xã có nhà văn hóa ấp, liên ấp); 100% xã (phường, thị trấn) đạt chuẩn văn hóa có nhà văn hóa, phòng đọc sách, sân thể thao, đáp ứng khá tốt nhu cầu tập luyện của nhân dân…

Để tiếp tục nâng chất phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2016 - 2020, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đưa phong trào phát triển bền vững: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và vận dụng có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các cấp ủy, chính quyền cần gắn nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH với thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, lấy kết quả triển khai thực hiện phong trào làm một trong những căn cứ để bình xét thi đua hằng năm của cấp ủy, chính quyền các cấp; gắn kết việc tuyên truyền, vận động và phát động thi đua xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị; tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu trong phong trào đúng quy định, quy trình.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở; khai thác và phát huy có hiệu quả công năng các thiết chế văn hóa - thể thao để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết, đáp ứng nhu cầu công việc; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; nâng cao chất lượng phong trào quần chúng trong hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào ở cơ sở; đồng thời làm tốt công tác sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

THANH LAN

.
.
.