Thứ Tư, 24/02/2021, 14:21 (GMT+7)
.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Sự phát triển vượt bậc của Tiền Giang

Có thể nói, nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trong năm 2020 của ngành BHXH Tiền Giang là rất khó khăn, vì để đạt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao thì còn phải phát triển thêm 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện mới (gấp 1,5 lần số đang tham gia trong tháng 4-2020); đồng thời, phải đảm bảo giữ vững số người đã tham gia, đó là một thử thách lớn cho đơn vị.

Tuy nhiên, theo đánh giá lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến lao động tham gia BHXH bắt buộc, nhưng đối với việc phát triển BHXH tự nguyện trên địa bàn vẫn còn nhiều nguồn tiềm năng, nhiều khả năng đạt được kế hoạch BHXH Việt Nam giao và sẽ là điểm sáng của ngành trong năm 2020.

Xác định mục tiêu then chốt công tác phát triển đối tượng năm 2020 là tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, lãnh đạo BHXH tỉnh Tiền Giang đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện phát triển BHXH tự nguyện thông qua các giải pháp cụ thể sau:

1. Chỉ đạo Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng lập các phương án thực hiện phát triển BHXH tự nguyện theo phân kỳ hằng tháng, dự đoán các mốc thời gian hết dịch Covid-19 tại Công văn 529/BHXH-TT&PTĐT ngày 25-5-2020 cho BHXH các huyện, thị xã thực hiện. Hằng tháng, đánh giá việc thực hiện phương án đã phân kỳ trong các cuộc họp giao ban, có công văn đánh giá việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là trong tháng 12-2020 giao Phòng Quản lý thu chủ trì gửi thông báo kết quả thực hiện theo phân kỳ hằng ngày trên hệ thống eoffice cho BHXH các huyện, thị xã theo dõi, thực hiện.

2. Chỉ đạo Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng lập phương án thực hiện phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo phân kỳ hằng tháng đối với hệ thống đại lý thu Bưu điện trong tình hình dịch Covid-19 tại Công văn 495/BHXH-TT&PTĐT ngày 18-5-2020. Thường xuyên có văn bản đánh giá việc thực hiện theo phân kỳ đã giao, qua đó đề xuất một số giải pháp để đại lý thu Bưu điện phối hợp thực hiện.

3. Phối hợp Bưu điện tỉnh lập phương án tổ chức 2 cuộc ra quân ngày 23-5 và 11-7, kết quả 2 cuộc ra quân vận động được 2.122 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.311 người tham gia BHYT, là 1 trong 10 tỉnh đạt kết quả tốt nhất trong 2 cuộc ra quân; riêng đợt ra quân ngày 11-7 được đánh giá rất cao, xếp thứ 2 trên toàn quốc. Đạt được kết quả trên một phần là nhờ các phương án ra quân được chuẩn bị kỹ càng và có những điểm đặc biệt như: Giao chỉ tiêu thực hiện cho từng đơn vị, thành lập các tổ tư vấn trực tiếp kết hợp với chính quyền địa phương cùng tham gia đến từng nhà người dân để tuyên truyền, vận động.

4. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên đại lý thu, trong năm đã tổ chức đào tạo 3 đợt (4 lớp) và cấp thẻ cho 318 nhân viên đại lý thu Bưu điện, đại lý thu Viettel, đại lý thu UBND xã, phường và đại lý thu Hội Nông dân, nâng tổng số nhân viên đại lý thu trên địa bàn tỉnh là 1.326.

5. Đối với việc vận động người đã tham gia tiếp tục đóng khi đến hạn là một nhiệm vụ then chốt để giữ vững, duy trì, phát triển bền vững số người tham gia BHXH tự nguyện. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số người đến hạn tham gia lại hằng tháng rất cao, trong tháng 5-2020 số phải vận động tham gia lại là 6.641 (trong đó tham gia phương thức đóng hằng tháng là 4.971 người), đến tháng 12-2020 số phải vận động tham gia lại là 11.438 người (trong đó tham gia phương thức đóng hằng tháng là 8.867 người).

Vì vậy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng ngay từ đầu tháng thực hiện trích xuất dữ liệu cung cấp cho BHXH các huyện, thị xã, đại lý thu Bưu điện để tiến hành vận động người tham gia đóng tiếp, trong tháng 12-2020 trích xuất dữ liệu hằng ngày để cung cấp cho BHXH các huyện, thị xã, đại lý Bưu điện để theo dõi, đôn đốc, phân công người vận động.

6. Thực hiện giao chỉ tiêu cho công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng ngành BHXH Việt Nam tỉnh Tiền Giang mỗi người vận động 3 người tham gia BHXH tự nguyện tại Công văn 1219/BHXH-TT&PTĐT ngày 27-11-2020, kết quả có 665/612 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 107% kế hoạch giao.

7. Chỉ đạo Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc BHXH tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Tính đến ngày 31-12-2020, toàn tỉnh Tiền Giang có 18.816 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 113% kế hoạch BHXH Việt Nam giao đầu năm, đạt 107% kế hoạch BHXH Việt Nam giao bổ sung, tăng 11.554 người tham gia so với năm 2019, tỷ lệ tăng 159%, đạt tỷ lệ 1,6% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 28 ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, là một điểm sáng của ngành và được BHXH Việt Nam đề xuất tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho tập thể BHXH tỉnh và 5 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.                 

PHẠM VĂN HÒA

.
.
.