.

Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Cập nhật: 10:39, 09/04/2024 (GMT+7)

(ABO) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn 1611/BDN ngày 21-11-2023, nội dung như sau:

“Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ sớm nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, theo hướng tất cả người từ đủ 80 tuổi trở lên đều được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng, không phân biệt thành phần là cán bộ hưu trí hay các đối tượng khác, nhằm bảo đảm công bằng trong việc thụ hưởng các chính sách bảo trợ của Nhà nước".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Vấn đề cử tri kiến nghị cũng đã được đặt ra nghiên cứu, trao đổi trong quá trình xây dựng Đề án Cải cách chính sách BHXH. Sau khi cân nhắc, xem xét điều kiện bối cảnh khả năng ngân sách nhà nước, trợ cấp hưu trí xã hội được thiết kế theo hướng “Ngân sách nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc BHXH hằng tháng”.

Ngày 23-5-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, hệ thống BHXH đa tầng định hướng tại Nghị quyết 28-NQ/TW bao gồm: Trợ cấp hưu trí xã hội, BHXH cơ bản (BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện) và Bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Nghị quyết 28-NQ/TW đã khẳng định: “Trợ cấp hưu trí xã hội: Ngân sách nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc BHXH hằng tháng. Có chính sách huy động các nguồn lực xã hội đóng thêm để các đối tượng này có mức hưởng cao hơn, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách”.

Triển khai Nghị quyết 30/2022/QH15 ngày 13-6-2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã có Tờ trình số 527/TTr-CP ngày 10-10-2023, trình Quốc hội dự án Luật BHXH sửa đổi, trong đó nội dung về trợ cấp hưu trí xã hội được đề xuất đúng tinh thần của Nghị quyết 28-NQ/TW nêu trên.

P.V
 

.
.
.