.

TP. Mỹ Tho từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Cập nhật: 13:44, 10/08/2022 (GMT+7)

Trong thời gian qua, công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang được UBND thành phố tập trung chỉ đạo là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Qua đó, tăng cường triển khai sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để phục vụ công tác cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp; từng bước xây dựng chính quyền số, hướng đến xây dựng TP. Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh.

Cán bộ, công chức, viên chức TP. Mỹ Tho sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành  trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Cán bộ, công chức, viên chức TP. Mỹ Tho sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành, UBND TP. Mỹ Tho đã triển khai đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho tất cả các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã, bao gồm 68 cơ quan, đơn vị và 1.082 tài khoản sử dụng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã tiếp nhận và xử lý hơn 70.800 văn bản điện tử, phát hành trên 13.200 văn bản điện tử qua mạng. Riêng UBND thành phố đã tiếp nhận và xử lý hơn 7.300 văn bản điện tử và phát hành trên 3.500 văn bản điện tử qua mạng, đạt tỷ lệ sử dụng 100%.

Hộp thư điện tử công vụ của tất cả cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đã được cấp Email công vụ phục vụ việc gửi, nhận, trao đổi thông tin qua mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Số hộp thư điện tử đã được cấp là 901 hộp thự, tỷ lệ hộp thư điện tử thường xuyên sử dụng trong công việc đạt 95%. Bên cạnh đó, đến nay, hệ thống Một cửa điện tử TP. Mỹ Tho đã cung cấp 341 dịch vụ công trực tuyến (mức độ 2: 13; mức độ 3: 182 và mức độ 4: 146). Về ứng dụng chữ ký số đến nay, TP. Mỹ Tho có 41 cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số và 132 cá nhân được cấp chứng thư số cá nhân.

Tất cả các cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số đã thực hiện việc gửi văn bản điện tử được ký số qua mạng theo Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trang Thông tin điện tử TP. Mỹ Tho đã đăng tải hơn 280 bài viết phản ảnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND TP. Mỹ Tho; cập nhật 146 văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, thành phố và trung ương.

Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị, UBND TP. Mỹ Tho và các đơn vị trực thuộc đã tiếp nhận, xử lý và trả lời 51 thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang; qua đó, kịp thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị và giải quyết chế độ chính sách cho người dân. 

Đến nay, để thực hiện các hội nghị trực tuyến, UBND TP. Mỹ Tho đã quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị và triển khai hệ thống trực tuyến 2 chiều tại UBND thành phố và 17 phường, xã thông suốt, số lượng cuộc họp trực tuyến được tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2022 là 24 cuộc. Thực hiện công tác chuyển đổi số, đến nay, thành phố đã triển khai các phần mềm quản lý về bệnh HIV/AIDS; bệnh mãn tính không lây; dân số; bệnh truyền nhiễm; các phần mềm phòng, chống dịch Covid-19 như ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, PC Covid, phần mềm Quản lý F0, F1 tại nhà...

Có thể nói, đến nay, TP. Mỹ Tho đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đi vào nền nếp, đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Về một cửa điện tử, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, đến nay cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản vận hành ngày càng tốt hơn và có hiệu quả, không có hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa điện tử.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước được tăng cường; thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử, văn phòng điện tử, chữ ký số, cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức… Qua đó, từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

THANH TÙNG

.
.
.