Thứ Sáu, 31/03/2017, 11:32 (GMT+7)
.

Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Sáng 29-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ông Phan Văn Nhiệm, Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương đến dự…

Thời gian qua, Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và Kết luận 64 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở tại địa phương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung triển khai quán triệt và xây dựng Chương trình hành động số 15-CTr/TU. Từ đó các cấp ủy trong hệ thống chính trị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã thảo luận về nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức bộ máy, dựa trên đánh giá sau khi đi vào thực hiện thực tế tại các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó phân tích sâu về những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh đánh giá: Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Kết luận 64 của BCH Trung ương Đảng khóa XI đã đạt được những kết quả nổi bật, đó là sự đóng góp to lớn của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở còn chậm, chưa tạo được bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có mặt còn hạn chế... Bí thư Tỉnh ủy lưu ý 7 nội dung để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa  X và 3 nội dung thực hiện Kết luận 64 của BCH Trung ương Đảng khóa XI trong thời gian tới, trong đó tập trung nâng cao nhận thức đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ thực chất, tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, khắc phục hành chính hóa ở cơ quan Nhà nước, mạnh dạn thay thế cán bộ không đảm bảo năng lực và trình độ, rà soát phân định rõ chức năng của các cơ quan Đảng, chính quyền, nghiên cứu kỹ lộ trình và thí điểm việc sáp nhập một số sở, ngành, hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm…

Tỉnh cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

THỦY HÀ

.
.
.