Thứ Bảy, 08/04/2017, 06:35 (GMT+7)
.

Hoàn thành Đề án vị trí việc làm - Tiếp tục tinh giản biên chế

Tại Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 15-NQ/TW của Ban Chỉ đạo Trung ương khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và Kết luận 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 29-3-2017, sau khi nghe các ý kiến thảo luận của đại biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận, chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

Ảnh minh họa. Ảnh: Vân Anh
Ảnh minh họa. Ảnh: Vân Anh

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Phương án xây dựng đề án, kế hoạch sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng theo hướng: Mỗi cơ quan, tổ chức Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập,... có một tổ chức đảng được thành lập tương ứng để lãnh đạo toàn diện, thường xuyên, trực tiếp

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị là nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, chủ trương đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. Một công việc hết sức quan trọng, đó là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt và việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng thời coi trọng sơ kết, tổng kết để có sự bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời nhằm đạt kết quả, hiệu quả cao nhất.

- Khi xây dựng nghị quyết, chương trình công tác phải vừa bám sát nghị quyết của Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Chương trình, kế hoạch hành động phải cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện; phải chú trọng việc bảo đảm các điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo cần phải phát huy dân chủ một cách thực chất, chống những biểu hiện dân chủ hình thức, quan liêu, xa dân, xa rời thực tế, chủ quan nhưng cũng phải phê phán lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, nói xấu nhau. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần chủ động xây dựng cơ chế và tổ chức tốt việc phản biện xã hội; thực hiện việc trả lời chất vấn trong sinh hoạt đảng và thực hiện tốt hơn nữa phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. 

- Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với tinh thần trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, tận tụy phục vụ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, cần mạnh dạn, kiên quyết đưa ra khỏi cơ quan những cán bộ xa dân, sách nhiễu, gây khó khăn cho dân.

- Tiếp tục phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn nắm tình hình, hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của các cơ quan này.

Thứ hai, về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan tham mưu cấp ủy và các cơ quan chuyên môn thuộc  ban nhân dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn giúp cán bộ trưởng thành, toàn diện hơn.

- Hoàn thành Đề án vị trí việc làm. Tiếp tục tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI, Kế hoạch 107-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có kế hoạch, phương án bố trí, sắp xếp, điều chỉnh lại cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức chuyên môn cho hợp lý trong các cơ quan, đơn vị (kể cả các chức danh lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ).

TẤN ĐỜI

.
.
.