Thứ Năm, 09/01/2020, 18:03 (GMT+7)
.
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN "NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN" 2019:

Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ

(ABO) Sáng 9-1, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tiền Giang, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì.

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.
Đồng chí Võ Văn Bình chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

“Năm dân vận chính quyền - 2019” được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả” đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thể chế, cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao cuộc sống, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt nhiều kết quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, hiệu quả trong công tác dân vận chính quyền.

Công tác tiếp dân về giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân và các giai tầng xã hội; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Tiền Giang
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Tiền Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Ban Dân vận Trung ương. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh những kết quả tích cực trong công tác dân vận của chính quyền góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với việc thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được Ban Dân vận Trung ương đề ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu công tác dân vận của cơ quan hành chính các cấp cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, khắc phục những bất cập, chồng chéo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với đó là tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho đất nước; kịp thời sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào sâu rộng trong các cơ quan hành chính nhà nước; góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

THỦY HÀ

 

.
.
.