Thứ Sáu, 22/05/2020, 14:47 (GMT+7)
.
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY CAI LẬY TRẦN VĂN THỨC:

Nhân sự đại hội Đảng: Lựa chọn những người đủ đức, đủ tài

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến thị xã đang rất được TX. Cai Lậy quan tâm. Trước hết nói về công tác này ở cấp cơ sở, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Cai Lậy Trần Văn Thức cho biết:

Qua tiếp thu, quán triệt hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác nhân sự trước đại hội được cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo hướng dẫn, trong đó chú trọng việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch được cấp ủy cơ sở thực hiện và hoàn thành trong tháng 11-2019.

Trong đó, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời, đặc biệt quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Phú Quý tiến hành bỏ phiếu bầu tại đại hội.
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Phú Quý tiến hành bỏ phiếu bầu tại đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự của chi, đảng bộ cơ sở đã bám vào quy hoạch và định hướng cơ cấu nhân sự theo Kế hoạch của BTV Thị ủy. Cấp ủy cơ sở đã tiến hành xây dựng đề án nhân sự; xây dựng kế hoạch triển khai việc giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, BTV, Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình ra BTV cấp ủy, cấp ủy cơ sở và báo cáo dự kiến phương án nhân sự trình đến Tiểu ban Nhân sự thị xã, BTV Thị ủy cho ý kiến trước khi các đơn vị tiến hành quy trình nhân sự.

Trong quá trình xây dựng đề án, phương án nhân sự cấp ủy; cấp ủy cơ sở đã đảm bảo thực hiện cơ cấu cấp ủy viên nữ đạt từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong BTV cấp ủy; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với chi bộ các cơ quan thị xã và dưới 35 tuổi đối với cấp xã) đảm bảo từ 10% trở lên và thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi đối với cấp ủy xã -phường, dưới 35 tuổi từ 10% trở lên, từ 35 đến 50 tuổi khoảng 40% -50%, còn lại trên 50 tuổi; còn đối với cấp ủy các cơ quan thị xã đảm bảo dưới 40 tuổi từ 10% trở lên, từ 40 đến 50 tuổi khoảng 40% - 50%, còn lại trên 50 tuổi.

Công tác xây dựng đề án nhân sự cấp ủy cơ sở đã được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy được trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, BTV cấp ủy trình BTV Thị ủy phê duyệt trước khi tiến hành đại hội.

* Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thị xã đến nay như thế nào để chọn những người xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới, đảm bảo giảm 5% số lượng cấp ủy viên, yếu tố giới và cơ cấu cán bộ trẻ theo quy định của Trung ương?

 

* Đồng chí Trần Văn Thức: Đến nay, Tiểu ban Nhân sự thị xã đã xây dựng Đề án nhân sự; xây dựng Kế hoạch triển khai việc giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, BTV Thị ủy, UBKT Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025; xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026, trình BTV Thị ủy, BCH Đảng bộ thị xã thảo luận kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong BCH Đảng bộ, BTV Thị ủy.

Song song đó, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên các trang, mạng xã hội... liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự…

Qua thảo luận thống nhất trong BTV Thị ủy, BCH Đảng bộ thị xã, Đề án nhân sự thị xã đã thực hiện đúng theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy giảm 5% số lượng cấp ủy viên so với số lượng tối đa được cấp có thẩm quyền xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 41 Ủy viên, do đó nhiệm kỳ 2020 -2025 là 39 Ủy viên).

Đề án nhân sự thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thảo luận, thống nhất với định hướng số lượng ứng cử viên trình đại hội là 44 đồng chí, bầu lấy 39 Ủy viên. Trong đó, cơ cấu nữ trong cấp ủy chiếm 18,18%, đảm bảo có cơ cấu nữ trong cán bộ chủ chốt; trẻ dưới 40 tuổi đạt 18,13% và đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy, dưới 40 tuổi đạt 18,13%, từ 40 đến 50 tuổi đạt 52,30%, còn lại trên 50 tuổi.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bám sát vào quy hoạch cán bộ. Trong đó, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, đặc biệt quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở các cấp để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Song song đó, để chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức Thị ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu BTV Thị ủy thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ theo sát Đề án nhân sự cấp ủy; trong đó, quan tâm lãnh đạo, tăng cường cán bộ cho những nơi thiếu hoặc có phương án điều động, phân công công tác khác đối với nhân sự ngay sau đại hội.

Công tác nhân sự thị xã đến thời điểm hiện tại đã thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên.

Trong đó, đã thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo Quy định 205 của Bộ Chính trị. Đặc biệt là coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy, nhất là trong lựa chọn, giới thiệu, thẩm định, xác minh, kết luận những vấn đề về tiêu chuẩn cấp ủy, tiêu chuẩn chính trị và các nội dung liên quan đến nhân sự trước đại hội.

   * PV: Xin cảm ơn đồng chí!

VĂN THẢO (thực hiện)

.
.
.