Thứ Năm, 11/06/2020, 08:39 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ ĐỖ TẤN MINH, NGUYÊN PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, NGUYÊN CHỦ TỊCH HĐND TỈNH, CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH:

Cần nêu thêm vai trò, vị trí người cao tuổi trong đời sống xã hội

Qua nghiên cứu dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị (tóm tắt) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, tôi vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đỗ Tấn Minh.
Đồng chí Đỗ Tấn Minh.

Trước hết, về chủ đề Đại hội, theo tôi, nên chọn chủ đề 1: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo; nâng cao niềm tin trong Nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Vì chủ đề này phù hợp với tiềm lực, điều kiện, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân.

Về kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, dự thảo nêu các lĩnh vực: Phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; chính sách xã hội, lao động, tiền lương; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác nội chính, cải cách tư pháp; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tôi nhận thấy những lĩnh vực trên được nêu khá đầy đủ. Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X đã đề ra. Đáng chú ý, có tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt là, lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, tổ chức quần chúng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Song bên cạnh đó, tôi nhận thấy còn có mặt tồn tại đáng quan tâm: Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn phức tạp, trọng án còn xảy ra, nhất là ở những đô thị lớn.

Về dự báo tình hình giai đoạn 2020 - 2025: Tôi thống nhất với dự thảo nêu về thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhưng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể về kinh tế, cần xác định kinh tế nông nghiệp vẫn có thế mạnh trong cơ cấu nền kinh tế tỉnh nhà. Do vậy phải tính toán kỹ về cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tình hình hiện nay, biến đổi khí hậu khó lường ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, hạn, xâm nhập mặn năm 2020 là một điển hình.

Về nhiệm vụ và giải pháp: Trong 8 nhiệm vụ và giải pháp, nhiệm vụ, giải pháp thứ 7 về “Xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội”, theo tôi nên tách thành 2 nhiệm vụ, giải pháp riêng:

+  Xây dựng chính quyền.

+ Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Vì trong 5 thành tố chủ đề Đại hội có thành tố Nhân dân. Muốn nâng cao niềm tin trong nhân dân phải chú trọng vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây là tổ chức nòng cốt tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ở Mục XII, điểm 1: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, có đoạn: “Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình.

Tiếp tục xây dựng gia đình kiểu mẫu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết yêu thương nhau...”. Như vậy, dự thảo Báo cáo của Trung ương có nói đến người cao tuổi, do đó tôi đề nghị trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, trong phần nói về vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nên có đoạn ngắn đề cập đến người cao tuổi; bởi trong thực tế, người cao tuổi có vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là trong thực hiện và gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương…

P. MAI (lược ghi)

.
.
.