Thứ Sáu, 24/07/2020, 08:55 (GMT+7)
.

Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn số 11966-CV/BTCTW về việc nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương kính đề nghị các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội với các nội dung sau:

1. Các cấp ủy cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các yêu cầu của Chỉ thị 35, nhất là những tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp” trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến tham gia và tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện. Cấp ủy cấp trên trực tiếp phải đặc biệt coi trọng việc thẩm định, phê duyệt văn kiện của cấp dưới, kiên quyết chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nếu chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Về Báo cáo chính trị: Phần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như phần nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên nghiên cứu kết cấu theo 3 mục lớn: (1) Xây dựng Đảng với 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; (2) Phát triển kinh tế - xã hội; (3) Bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại; trong đó, cần tập trung cao hơn cho công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị (vì đây là đại hội nhiệm kỳ của các đảng bộ).

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải khách quan, trung thực, sát thực tế; khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của đảng bộ đối với kết quả đạt được trên từng lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ việc đánh giá thực hiện nghị quyết của đảng bộ với việc thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược mà Đại hội XII của Đảng đã xác định.

Phần đánh giá chung phải làm rõ ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học kinh nghiệm sâu sắc, sát thực tế.

Trong phần phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có tính khả thi cao về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đồng thời lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tầm nhìn xa hơn, đến năm 2030 và năm 2045.

3. Về Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy: Báo cáo phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị. Căn cứ các nhiệm vụ của cấp ủy đã được nêu trong Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quyết định số 168-QĐ/TW, ngày 28/12/2018 của Bộ Chính trị về Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Quy định số 202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với báo cáo chính trị.

Tập trung kiểm điểm, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể để đề ra lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sớm sửa chữa, khắc phục.

4. Về tổ chức thảo luận các văn kiện: Phải phát huy cao nhất trí tuệ của các đại biểu trong thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và cấp mình, tạo được không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội. Cần chỉ đạo các tiểu ban, tổ giúp việc chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt việc gợi ý thảo luận các dự thảo văn kiện.

Tập trung gợi ý các nội dung lớn, khó, mới, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp đột phá hoặc vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, những nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương, cơ quan, đơn vị; gửi nội dung gợi ý thảo luận trước cho các đại biểu dự đại hội để có đủ thời gian nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng phát biểu tại đại hội.

M.T

 

.
.
.