Thứ Tư, 07/10/2020, 20:41 (GMT+7)
.

Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Ngay sau khi tiếp thu, quán triệt Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã xác định đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là một trong những giải pháp hàng đầu để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp đủ năng lực, phẩm chất và ngang tầm với nhiệm vụ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và bệnh thành tích trong toàn tỉnh.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang luôn gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 33 ngày 9-6-2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đồng thời, gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào phát triển văn hóa, xây dựng nông thôn mới…

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các ngành, cơ quan và đơn vị.

Qua đó đã tạo được sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, người đứng đầu địa phương, đơn vị được thể hiện rõ rệt; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh ở địa phương được giải quyết kịp thời...

CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CHỦ ĐỘNG THAM GIA

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Tiền Giang đã chủ động trong việc triển khai và tổ chức thực hiện, nhất là chủ động xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề học tập từng năm trên cơ sở thực tiễn tình hình của ngành, địa phương theo định hướng của tinh thần Chỉ thị 05.

Đồng thời, hướng dẫn để cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch của cá nhân làm theo sát với chủ đề học tập từng năm gắn với nhiệm vụ được phân công, trong kế hoạch cá nhân có nội dung cam kết không vi phạm những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và báo cáo để chi bộ theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung làm theo, xem đây là một trong những căn cứ để xem xét đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

     Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05. 												         Ảnh: PHƯƠNG MAI
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen của Tỉnh ủy Tiền Giang cho các cá nhân có thành tích qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: PHƯƠNG MAI

Qua học tập, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, nhất là về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn trong thực thi nhiệm vụ, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, lối sống giản dị, khiêm tốn, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho cấp dưới noi theo.

Việc đưa nội dung chuyên đề học tập hằng năm vào sinh hoạt chính trị tư tưởng đã được thực hiện nghiêm túc, cụ thể, sát với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên. Nhiều tổ chức cơ sở đảng, ngành, đoàn thể có hình thức gắn kết với việc học tập và làm theo một cách thiết thực, hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn làm thước đo cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

GẮN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo sâu sát, nhất là hiệu quả của việc triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc; thường xuyên đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo; phân định rõ nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Qua đó, chất lượng nội dung, chương trình sinh hoạt Đảng được nâng lên, sát thực tiễn. Kết quả đánh giá, có 92,38% tổ chức cơ sơ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 41,30% cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 99,43% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 89,20% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đã củng cố 292 tổ chức cơ sở đảng, trong đó chiếm tỷ lệ 94,52% có chuyển biến nâng lên; củng cố 1.275 chi bộ trực thuộc, kết quả có 1.185 có chuyển biến nâng lên.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, cụ thể như: Rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận; Xây dựng nông thôn văn minh và xây dựng nông thôn mới; Cựu chiến binh gương mẫu thực hiện tốt 30 yêu cầu về tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị; Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

Qua thực hiện đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được phân công. Qua hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp, có nhiều tập thể và cá nhân được vinh danh, khen thưởng, cấp tỉnh có 16 tập thể và 26 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang biểu dương, khen thưởng; đặc biệt, có 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 27 ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị 07 ngày 24-10-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết thi đua, UBND cấp huyện và cấp xã trong tỉnh đã cụ thể hóa Chỉ thị 01 ngày 21-2-2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về thực hiện Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành chuyên đề thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hành chính công, góp phần giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, hiệu quả, tránh phiền hà cho người dân và tổ chức. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao, đã tiếp 25.928 lượt với 28.838 người, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 98,2%. Công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả tích cực. Những năm qua, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang và các sở, ngành, lãnh đạo UBND cấp huyện đã tổ chức gặp gỡ nhân dân 172/172 xã, phường, thị trấn để lắng nghe ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước.

Nhiều chỉ tiêu nghị quyết đạt cao như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 45.799/36.875 tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 83,2%/50% tổng số xã; phát triển đảng viên mới 8.793/6.500 đảng viên... Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội, trong doanh nghiệp và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

TS. NGUYỄN ÚT

.
.
.