Thứ Sáu, 04/12/2020, 21:21 (GMT+7)
.
THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Ở TIỀN GIANG:

Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính

NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ QUA 1 NHIỆM KỲ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đồng bộ, thống nhất; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, các vấn đề được đảng viên, nhân dân đang quan tâm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và địa phương.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chú trọng việc lựa chọn đối tượng, nội dung, lĩnh vực để tiến hành giám sát chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định, không để tồn đọng. Việc thi hành kỷ luật, tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền, khắc phục tình trạng kỷ luật oan, sai hoặc nương nhẹ, thiếu khách quan, kỷ luật không đúng với nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm.

Việc kiểm tra công tác thu, chi ngân sách, thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa sai phạm, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, phòng ngừa các biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, các vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng…

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra, người đứng đầu cấp ủy chưa thể hiện tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có nơi xây dựng nội dung, phân bổ thời gian thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chưa phù hợp, chưa bám sát chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng nên việc triển khai thực hiện còn chậm, làm ảnh hưởng chung tới hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát, chưa quan tâm toàn diện đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý đảng viên, chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên chưa cao, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ý thức chấp hành của một số đảng viên chưa tốt, chưa nhận thấy hạn chế, khuyết điểm, hành vi vi phạm của mình nên sau khi nhận quyết định kỷ luật đã khiếu nại đến nhiều cấp, kết quả giải quyết là giữ nguyên hình thức kỷ luật ban đầu, có trường hợp phải tăng nặng hình thức kỷ luật.

Một số nơi chưa kịp thời kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; có trường hợp xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chưa nghiêm, chưa đúng tính chất, mức độ vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu, giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh vi phạm chưa nhiều, có lúc chưa kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên từ khi mới có biểu hiện. Trình độ, năng lực, kỹ năng của một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế; tình trạng nể nang, ngại va chạm, sợ mất lòng còn xảy ra.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xác định tập trung một số nội dung, giải pháp sau: Tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến các tổ chức đảng, đảng viên của cấp mình, để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thông suốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát.

Mở rộng nội dung, đối tượng, hình thức giám sát; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và công tác giám sát; “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát huy những nhân tố tích cực, điển hình, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới biểu hiện, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên sữa chữa hạn chế, khuyết điểm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Quan tâm hơn “hậu kiểm tra, giám sát”, đặc biệt là việc khắc phục, xử lý kết luận kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính.

Việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phải có sự nhất quán, đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; cần có sự phối hợp tốt giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, các ban, ngành có liên quan, giữa cấp trên và cấp dưới; thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật về mặt chính quyền.

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; chủ động nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, đây là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp góp phần ngăn chặn sai phạm và xử lý vi phạm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, trước hết là lựa chọn đúng đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát, tập trung những vấn đề trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm; đảm bảo kịp thời giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đúng quy trình, quy định, không để tồn đọng.

Chú trọng thực hiện công tác phúc tra các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát. Công tâm, khách quan trong xử lý sai phạm, xử lý phải kiên quyết, triệt để nhưng phải thấu tình, đạt lý để tổ chức đảng, đảng viên sai phạm nhận ra, biết được hành vi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước.

Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Ban Thường vụ cấp ủy, của đồng chí bí thư cấp ủy trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban kiểm tra thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh với tinh thần “cảnh tỉnh, răn đe” theo phương châm “phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu”, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cần tích cực nghiên cứu, học tập, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống. Quan tâm việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm;  định kỳ đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu thực tiễn đặt ra....

PHẠM THẾ VINH

.
.
.