Thứ Bảy, 16/01/2021, 07:54 (GMT+7)
.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng

Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Nửa thế kỷ sau khi ra đời, những lời dặn của Người trong tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/infographics-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-nang-cao-dao-duc-cach-mang/689541.vnp)

.
.
.