Thứ Tư, 24/03/2021, 21:42 (GMT+7)
.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi trong tình hình mới

Năm nay, các cấp Đoàn trong tỉnh Tiền Giang long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021). Đây là đợt sinh hoạt chính trị và truyền thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên và thanh, thiếu nhi tỉnh Tiền Giang.

Chúng ta đều biết, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta nói chung, thanh niên Tiền Giang nói riêng, từ thế hệ này đến thế hệ khác luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng dấn thân, phấn đấu vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Tiền Giang càng phát huy tuyền thống anh hùng, có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tiền Giang hỗ trợ xây nhà ở cho người dân xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông). Ảnh: CAO THẮNG
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tiền Giang hỗ trợ xây nhà ở cho người dân xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông). Ảnh: CAO THẮNG

Triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, gắn với Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng các mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Chương trình 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, những năm gần đây công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Tiền Giang có nhiều tiến bộ về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh, thiếu nhi được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, công tác giáo dục của Đoàn đối với thế hệ trẻ vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém. Việc nắm bắt tư tưởng thanh, thiếu nhi có nơi chưa kịp thời, chất lượng tuyên truyền chưa sâu theo đối tượng, hiệu quả đạt chưa cao. Còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, đua đòi, hưởng thụ, xa rời văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thiếu trách nhiệm với mọi người. Điều quan tâm hơn là, một số ít thanh niên bị kẻ xấu tác động, lôi kéo sa ngã, vướng vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, gia đình và xã hội rất lo lắng.

Tình hình thế giới và trong nước ta hiện nay bên cạnh những mặt thuận lợi là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với thanh niên và công tác Đoàn. Thiết nghĩ, các cấp Đoàn trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ đáp ứng với nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Các cấp Đoàn trong tỉnh cần xác định rõ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, thường xuyên, cơ bản, chiến lược lâu dài, đòi hỏi phải có sự tập trung và đầu tư thật đúng mức.

Đầu tư cho công tác giáo dục thế hệ trẻ cũng là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của gia đình và toàn xã hội, trong đó Đoàn Thanh niên giữ vai trò nòng cốt, đặc biệt quan trọng, cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh, thiếu niên, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, kiên định niềm tin vào chế độ, tiếp nối xứng đáng với truyền thống của cha anh đi trước.

Nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ ngày nay là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Giáo dục mỗi thanh niên có tấm lòng biết yêu thương, quý trọng con người, sống có văn hóa, nghĩa tình, có trách nhiệm, nhân ái, biết sẻ chia với người khó khăn, yếu thế, có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái lạc hậu cản trở sự phát triển; cần cù, sáng tạo trong lao động, lập thân, lập nghiệp; dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp theo từng đối tượng thanh, thiếu nhi ở nông thôn, ở đô thị, thanh niên công nhân, lao động, học sinh, sinh viên và cần xây dựng mô hình thông tin hấp dẫn, giúp thanh niên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và đạt hiệu quả cao.

Mặt khác, các cấp Đoàn cần tăng cường lãnh đạo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn từ tỉnh đến huyện và cơ sở vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ mới. Xây dựng tổ chức Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng. Cán bộ Đoàn, đoàn viên phải là người bạn gần gũi của thanh niên, gương mẫu, tiên phong, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có kỹ năng làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh bảo vệ đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết khác của Trung ương và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đề ra.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào của thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho thanh niên. Qua các phong trào thi đua, chọn thanh niên ưu tú kết nạp vào Đoàn và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và xây dựng tổ chức Đoàn đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

TRẦN BÌNH

.
.
.