Thứ Tư, 10/08/2022, 09:22 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức, viên chức

Qua thời gian thực hiện Chỉ thị 05 ngày 31-1-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) Nhà nước và Chỉ thị 01 ngày 21-2-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ CBCCVC, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã đạt được một số kết quả nhất định.

 CBCCVC cơ sở giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân.
CBCCVC cơ sở giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân.

QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND TP. Mỹ Tho tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCCVC ở các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND phường, xã Chỉ thị 26 ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị 07 ngày 24-10-2013 của Tỉnh ủy về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của CBCCVC các cấp của tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Kế hoạch 184 ngày 18-11-2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP. Mỹ Tho trong thực hiện Chỉ thị 01 được quan tâm chú trọng. Theo đó, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã về chấn chỉnh lề lối làm việc. Đến nay, tất cả các đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời, thường xuyên rà soát, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã sửa đổi, bổ sung vào Quy chế làm việc cho phù hợp với quy định hiện hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND TP. Mỹ Tho ban hành Công văn 1322 ngày 23-3-2022 về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; Công văn 2643 ngày 25-5-2022 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai cho các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện. Qua đó, giao trách nhiệm Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo dõi việc  triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Trên cơ sở quán triệt Quy chế làm việc của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã đã sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị cho phù hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp xử lý các nội dung công việc có liên quan. Chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của UBND thành phố, chủ động tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về chất lượng và thời gian thực hiện các ý kiến kết luận, nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc không thuộc phạm vi thẩm quyền.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã còn đưa nội dung không uống rượu, bia trong giờ làm việc vào Quy chế làm việc. Động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, vi phạm thường xuyên, có tính chất nghiêm trọng và xem đây là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, phân loại, xét các danh hiệu thi đua của các cá nhân, cơ quan, đơn vị.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

TP. Mỹ Tho còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Trong 7 tháng năm 2022, Tổ kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra công vụ 6 đơn vị, gồm: Phường 2; phường 3; xã Phước Thạnh; xã Trung An; Phòng Quản lý Đô thị thành phố và Phòng Kinh tế thành phố.

Nội dung kiểm tra xoay quanh quy chế làm việc, chấp hành giờ làm việc, chấp hành quy định không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, đeo thẻ, trang phục, thái độ, giao tiếp ứng xử của công chức, viên chức. Kiểm tra vệ sinh nơi làm việc, xung quanh trụ sở cơ quan, đơn vị, việc vận hành, xử lý công việc trên Văn phòng điện tử của CBCCVC, các công việc trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị đối với người dân, doanh nghiệp.

Kết quả, qua kiểm tra các đơn vị đều triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm quy định về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của CBCCVC.

Có thể nói, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã đều triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm quy định về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của CBCCVC.

CBCCVC chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, chế độ hội họp, thời giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự, khi thực hiện nhiệm vụ mang thẻ công chức, viên chức theo quy định.

Thực tế, đơn vị nào có cán bộ lãnh đạo gương mẫu, kiên quyết thực hiện thì nơi đó chất lượng, hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CBCCVC ngày càng cao, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

THANH TÙNG

.
.
Liên kết hữu ích
.