Thứ Sáu, 03/02/2023, 10:10 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Nỗ lực thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Năm 2022, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra và những nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cùng cấp và tổ chức cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy tổ chức, thực hiện kịp thời công tác tổ chức xây dựng Đảng.

QUAN TÂM NHIỆM VỤ THEN CHỐT

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021, trong năm 2022 các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Qua củng cố, có 45/47 tổ chức cơ sở đảng được củng cố đều chuyển biến tốt.

Thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tỉnh đã giải thể Sở Ngoại vụ chuyển về Văn phòng UBND tỉnh; Huyện ủy Chợ Gạo và Gò Công Đông giải thể Phòng Y tế huyện, giảm 2 đầu mối, giảm 2 cấp trưởng phòng.

Có 11/11 huyện giải thể Phòng Y tế cấp huyện; Thành ủy Mỹ Tho, Huyện ủy Tân Phước, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông dừng thực hiện mô hình thí điểm Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; Huyện ủy Tân Phước, Gò Công Tây, Gò Công Đông dừng thực hiện mô hình thí điểm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhã trao Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng các  tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã trao Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Thực hiện sắp xếp, tổ chức tinh gọn các đơn vị hành chính cấp tỉnh, Tiền Giang đã giảm 4 đầu mối cấp phòng và tương đương, giảm 4 trưởng phòng; giảm 10 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 10 trưởng phòng. Đến nay, tỉnh đã giảm 107 đầu mối cấp phòng, 107 cấp trưởng phòng và 110 cấp phó trưởng phòng và tương đương; giảm 135 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện.

Tỉnh cũng đã bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 403 cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3); tổ chức Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và có 189 thí sinh đủ điều kiện dự thi, kết quả có 24 thí sinh trúng tuyển; tổ chức kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức cấp xã, viên chức vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện và đã có 26 công chức trúng tuyển.

Thực hiện Quyết định 76 ngày 28-9-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 là 24.933 biên chế, trong đó khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 981 biên chế; khối chính quyền địa phương 23.952 biên chế.

Đồng chí Trần Minh Diễn, Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước). Ảnh: P. MAI
Đồng chí Trần Minh Diễn, Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước). Ảnh: P. MAI

Toàn tỉnh thành lập 4 chi bộ cơ sở; nâng 2 chi bộ cơ sở lên đảng bộ cơ sở; giải thể 2 chi bộ cơ sở; đổi tên 1 đảng bộ xã thành đảng bộ thị trấn; chuẩn y, chỉ định bổ sung 169 cấp ủy viên cơ sở; cho thôi nhiệm vụ 5 cấp ủy viên cơ sở; kết nạp 1.348 đảng viên, có 702 nữ, 5 tôn giáo, đạt 89,87% so với nghị quyết năm. Hiện toàn tỉnh, có 51.681 đảng viên, 17.283 nữ, đang công tác, sinh hoạt ở 734 tổ chức cơ sở đảng, có 287 đảng bộ 2 cấp.

Trong năm, Ban Bí thư chỉ định bổ sung 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn y kết quả bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 11 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025; trình Trung ương phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; phê duyệt quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 11 huyện, thành, thị ủy…

ĐỊNH HƯỚNG CHO NĂM 2023

Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Nhã, trong năm 2023 công tác tổ chức của các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục được củng cố và phát huy. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp với các Ban Đảng giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện Kế hoạch 43 ngày 28-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình  31 ngày 28-10-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch 71 ngày 17-11-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch 07 của Bộ Chính trị về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Song song đó là tham mưu triển khai, thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các quy định mới về tổ chức bộ máy và biên chế.

Đồng thời, theo dõi các đơn vị thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; tham mưu thực hiện tốt việc luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử... thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cùng với đó là tham mưu chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt; theo dõi cấp ủy huyện và tương đương thực hiện công tác củng cố, nâng chất tổ chức cơ sở đảng năm 2023; bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2023 và cập nhật vào lý lịch, cơ sở dữ liệu đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ thẩm định, thẩm tra hồ sơ quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện Tỉnh ủy quản lý; báo cáo kết quả việc thực hiện thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023…

THỦY HÀ

.
.
.