Thứ Bảy, 16/09/2023, 10:36 (GMT+7)
.
Tiền Giang chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên

Bài cuối: Trách nhiệm lớn, quyết tâm cao

Bài 1: Tự hào là người đảng viên trẻ

BÀI 2: Nhiều đột phá trong công tác phát triển đảng viên

BÀI 3: Tập trung xây dựng, tạo nguồn kế cận

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nỗ lực xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên cả về số lượng và chất lượng.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã phát triển 8.793 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên trên 50.000 đảng viên; trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị của đảng viên ngày càng nâng lên.

NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, CẤP THIẾT

Nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nhưng thực tiễn triển khai và kết quả chưa đạt được như kỳ vọng. Cụ thể, năm 2020, toàn tỉnh kết nạp 1.252 đảng viên, đạt 83,5%; năm 2021 kết nạp 1.278 đảng viên, đạt 85,2%; năm 2022 kết nạp 1.348 đảng viên, đạt 89,96%. Vì thế, để đạt chỉ tiêu Nghị quyết kết nạp 6.500 đảng viên mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ cấp thiết của các cấp ủy Đảng.

Quang cảnh Hội thảo khoa học cấp tỉnh về “Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.                                                                           Ảnh: THÙY TRANG
Quang cảnh Hội thảo khoa học cấp tỉnh về “Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Ảnh: THÙY TRANG

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thị Lan cho biết, công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, trước mắt và lâu dài và là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp tạo nguồn “cảm tình Đảng”, phát triển đảng viên phải thật cụ thể; giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Mỗi đảng bộ, chi bộ, đoàn thể trong chương trình công tác hằng tháng, hằng quý đưa công tác tạo nguồn “cảm tình Đảng” và kết nạp đảng viên gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Lấy chỉ tiêu phát triển đảng viên là một trong những điều kiện cơ bản, bắt buộc để bình xét thi đua và xếp loại hằng năm cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị.

Từ thực tế và kinh nghiệm triển khai tại địa phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Phước Nguyễn Bình Xuyên cho rằng, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó là chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng “cảm tình Đảng” và đặc biệt quan tâm đến đối tượng là đoàn viên, thanh niên. Khi kết nạp đảng viên phải coi trọng cả về số lượng và chất lượng; người được kết nạp vào Đảng phải bảo đảm cả tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông qua việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các quy trình, thủ tục về công tác phát triển đảng viên.

Đồng thời, quan tâm xây dựng tổ chức và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia công tác phát triển đảng viên thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp; nội dung sinh hoạt phải mang tính chính trị vừa thiết thực, phong phú và có sức hấp dẫn, lan tỏa thu hút quần chúng, qua đó phát hiện tiềm năng, nhân tố mới để giới thiệu cho Đảng.

Bên cạnh đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết rút ra những kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển Đảng. Qua đó, đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trực tiếp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

NỖ LỰC ĐỂ “CÁN ĐÍCH” CAO HƠN

Để gỡ khó, đưa công tác phát triển Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, vừa qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

Hội thảo đã cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên của Đảng bộ tỉnh; đánh giá toàn diện thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông Ngô Huỳnh Quang Thái cho biết, xác định “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”, cấp ủy Đảng các cấp trên địa bàn huyện đã nâng cao trách nhiệm trong công tác phát triển Đảng; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ và hằng năm; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Đảng bộ huyện Gò Công Đông chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên mới với phương châm: Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng.

Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã kết nạp 3.878 quần chúng ưu tú vào Đảng; trong đó, qua các năm, số lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên và được trẻ hóa (tuổi đời đảng viên mới kết nạp từ 18 - 35 tuổi, năm 2020 là 937 đảng viên, năm 2022: 1.073 đảng viên, tăng 14,5%).

Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng cao: Năm 2022 có 1.348 đảng viên mới kết nạp đạt trình độ học vấn trung học cơ sở, trung học phổ thông (tăng 10% so với năm 2020), 198 đảng viên mới kết nạp đạt trình độ chuyên môn cao đẳng (tăng 14,5% so với năm 2020), 622 đảng viên mới kết nạp đạt trình độ chuyên môn đại học (tăng 3% so với năm 2020), 5 đảng viên mới kết nạp đạt trình độ chuyên môn thạc sĩ (tăng 14% so với năm 2020), 1 đảng viên mới kết nạp đạt trình độ chuyên môn tiến sĩ (tăng 100% so với năm 2020).

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo sâu sát các cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết, giao chỉ tiêu, đối tượng, thời gian kết nạp cụ thể và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng cũng như chủ động phát hiện, giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ những quần chúng ưu tú trưởng thành trong lao động, học tập để bồi dưỡng nhận thức về Đảng; lấy kết quả phát triển đảng viên làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và thi đua - khen thưởng hằng năm.

Còn theo Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Ngọc Bảo Trâm, nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra và xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng hằng năm.

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đều quyết tâm triển khai thực hiện các giải pháp: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển Đảng; khắc phục tình trạng thực hiện công tác phát triển Đảng mang nặng tính thành tích, chạy theo số lượng, không chú trọng chất lượng.

Cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hằng năm, cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, giao cho các tổ chức đoàn thể tích cực bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú đề nghị tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng; không vì số lượng mà không đảm bảo chất lượng.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn những phần tử cơ hội vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp; đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, làm cho tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển Đảng. Phát triển Đảng là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, nhưng để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị; cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Công đoàn… nhằm thu hút đoàn viên tham gia.

LÊ PHƯƠNG

 

.
.
.