Chủ Nhật, 12/11/2023, 17:22 (GMT+7)
.
Phòng, chống những biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Bài cuối: Làm tốt cả "xây" và "chống"

Bài 1: Nhận diện chủ nghĩa dân túy và những biểu hiện hiện nay
Bài cuối: Làm tốt cả "xây" và "chống"

Chúng ta cần kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện dân túy nhằm góp phần xây dựng các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trình độ, năng lực và uy tín lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo dục chính trị, tư tưởng phải sâu và ngấm

Công tác giáo dục chính trị, định hướng về tư tưởng có ý nghĩa rất quan trọng để phòng, chống những biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên. Đề cập đến vấn đề này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá: “Công tác tư tưởng có nơi, có lúc chưa thực sự được cấp ủy coi trọng, chưa kịp thời, tính thuyết phục chưa cao”.

Do vậy, cần phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kịp thời cập nhật và lý giải thuyết phục những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn nảy sinh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế.

Các cấp ủy đảng, chính quyền phải xây dựng quy chế, quy định chặt chẽ để tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chủ động phòng ngừa những biểu hiện dân túy nảy sinh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, đánh giá đúng tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; coi trọng xây dựng sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân về đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và các vấn đề có liên quan đến lợi ích của quốc gia, dân tộc, cuộc sống của nhân dân.

Đặc biệt, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương phải thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân; từ đó định hướng đúng dư luận, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần tăng cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo “Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - thực trạng và giải pháp” diễn ra ngày 9-11 tại Quảng Nam. Ảnh: baoquangnam.vn
Hội thảo “Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - thực trạng và giải pháp” diễn ra ngày 9-11 tại Quảng Nam. Ảnh: baoquangnam.vn

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội hiện nay; có sự phân biệt sự khác nhau giữa “dân túy” với “dân chủ”. Đây là vấn đề không đơn giản. Bởi, những biểu hiện dân túy thường được ngụy trang rất khéo léo, trong khi điều kiện tiếp xúc của người dân với cán bộ không thường xuyên, thông tin nhiều chiều chi phối. Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ các phát ngôn, lời nói, hành động có tính mị dân, cùng với những nguyên nhân nảy sinh và tác hại của những biểu hiện dân túy trong đời sống chính trị-xã hội ở nước ta; từ đó có biện pháp phòng, chống các biểu hiện dân túy và âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để chống phá cách mạng Việt Nam.

Giải quyết thấu đáo những bức xúc xã hội

Thực tiễn cho thấy, người dân vẫn còn tin và ủng hộ các biểu hiện dân túy có nguyên nhân từ những hạn chế của một số cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện đường lối phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết những khó khăn, bức xúc của người dân, từ đó, họ mong muốn có những đại diện mới để thực hiện các vấn đề có hiệu quả hơn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân”.

Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương phải luôn coi trọng việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Nhà nước. Trong xây dựng chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, ngành mình phải trên cơ sở nghiên cứu, nắm vững đặc điểm, nhiệm vụ và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời phải tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, bức xúc có liên quan mật thiết đến cuộc sống của nhân dân. Khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phải thật sự quyết liệt vì lợi ích chung, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”; “một người làm quan, cả họ được nhờ”; “nói mà không làm”, chạy theo lợi ích trước mắt mà đi ngược lại lợi ích chung của xã hội và của nhân dân.

Đảng vì dân, dân tin Đảng

Hiện nay, đất nước đang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập quốc tế, nhiều vấn đề mới nảy sinh đã có tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Đảng ta đã chỉ rõ: “Sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, là thách thức đối với mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng”.

Trong sự nghiệp đổi mới, nhân dân không những là chủ thể tham gia xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn kiểm tra, giám sát, tạo dư luận mạnh mẽ để đấu tranh với các biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên; trực tiếp phát hiện, tố giác nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, truyền thông, báo chí để phanh phui, điều tra, xử lý các hành vi sai trái, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Đảng ta đã khẳng định: “Thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa” (*).

Các cấp ủy đảng, chính quyền phải luôn coi trọng việc thực hành dân chủ rộng rãi để nhân dân thực sự là người chủ và làm chủ xã hội. Phải luôn quan tâm xây dựng các thiết chế, thể chế để nhân dân được thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và gián tiếp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong triển khai các kế hoạch, quy hoạch, chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến đời sống của họ. Các cơ quan công quyền thường xuyên tiếp xúc với nhân dân phải công khai những quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức để nhân dân biết và giám sát. Phải xây dựng, thực hiện có hiệu quả các quy định về lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh trong bộ máy Nhà nước để nhân dân góp ý, thậm chí có thể bãi miễn bất cứ lúc nào những cán bộ, đảng viên có biểu hiện dân túy và các hành vi cửa quyền, tham nhũng, tiêu cực.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng; thực hiện nói và làm theo đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong các hoạt động, phải luôn đề cao thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, gần gũi với quần chúng. Đặc biệt, đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp khi đưa ra chủ trương, biện pháp hay quyết định phải dựa trên các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, không áp đặt chủ nghĩa cá nhân; coi trọng phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, vai trò, trách nhiệm nêu gương về lời nói và hành động. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, “nói nhiều, làm ít”; “nói mà không làm”; “nói một đằng làm một nẻo” hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc ở một số cán bộ, đảng viên hiện nay.

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó có những biểu hiện dân túy. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Nguyên nhân sâu xa của tham nhũng là do chủ nghĩa cá nhân, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao”. Đó cũng là nguyên nhân nảy sinh các biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Do vậy, phòng, chống các biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, các cấp ủy đảng phải đặc biệt coi trọng việc xây dựng, hoàn thiện đồng bộ, chặt chẽ hệ thống cơ chế, chính sách nhằm lựa chọn đúng cán bộ có đủ đức, tài, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt phương châm “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”; đồng thời chủ động phòng ngừa có hiệu quả những biểu hiện dân túy nảy sinh trong cán bộ, đảng viên.

Trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó có quyết tâm chính trị cao, xác định đúng nội dung tập trung, khâu đột phá và cách làm phù hợp trong đấu tranh với các biểu hiện dân túy, kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái và hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trong kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện dân túy. Đặc biệt, phải xử lý thật nghiêm những cán bộ, đảng viên lợi dụng chức quyền, có hành vi tham nhũng, tiêu cực, xâm phạm quyền dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo bước chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền tảng chính trị-tinh thần của xã hội, nhất là niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

(Theo qdnd.vn)

(*) Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr 97

.
.
.