.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Cập nhật: 10:26, 22/05/2024 (GMT+7)

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức.

Sáng 22-5, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

a
Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: VIẾT CHUNG

 

a
Tân Chủ tịch nước chuẩn bị thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, đồng chí Tô Lâm khẳng định.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận lời tuyên thệ.

a
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu nhậm chức ngay sau đó, tân Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho cho đồng chí trọng trách Chủ tịch nước CHXH Việt Nam; trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu tôi đảm nhận trọng trách cao cả này.

“Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn”, tân Chủ tịch nước phát biểu.

Nhận định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay, đồng chí Tô Lâm khẳng định, đây là những tiền đề hết sức quan trọng để đồng chí có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước; song tình hình hiện tại cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng chí trang trọng cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến định; tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”; nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN.

Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương; tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước.

a
Tân Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam”, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xử lý hiệu quả, từ sớm, từ xa mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục tích lũy thế và lực, củng cố vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

“Với sự thống nhất giữa “ý đảng lòng dân”, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”, đồng chí Tô Lâm nêu rõ.

Theo sggp.org.vn
 

 

.
.
.