Thứ Năm, 11/07/2024, 11:17 (GMT+7)
.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

(ABO) Ngày 11-7, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang Đặng Thị Phụng chủ trì Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Quyết định 315/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" và các kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn tỉnh hằng năm, nhằm xây dựng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở có trình độ, kỹ năng hòa giải đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn mới.

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; huy động các nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở.

Các đại biểu làm việc tại Hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đặt ra các yêu cầu: Việc tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan thực hiện đẩy mạnh hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp tục nhân rộng những mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở có hiệu quả. Đồng thời, xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và ngày càng hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Ngay sau hội nghị cấp tỉnh, đồng chí Đặng Thị Phụng đã chủ trì điểm cầu Tiền Giang tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương do đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì.

CAO THẮNG

 

.
.
.