Thứ Tư, 31/08/2022, 10:09 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

(ABO) UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Văn bản 4702/UBND-BTCD về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì tiếp công dân. (VĂN THẢO)
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì tiếp công dân. (Ảnh: VĂN THẢO)
Nội dung văn bản nêu rõ: Thời gian qua công tác tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật, ý thức về vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với công tác tiếp công dân có sự chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp theo đúng quy định và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
    
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng lãnh đạo đơn vị chưa thật sự sâu sát, chưa thực hiện đúng theo các quy định về tiếp công dân, chưa có sự thống nhất, đồng bộ trong việc phân công công chức kiêm nhiệm tiếp công dân tại đơn vị theo quy định Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6-11-2019 của Bộ Nội vụ.
 
Việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về tiếp công dân, xử lý đơn tại một số đơn vị vẫn còn mang tính hình thức hoặc thực hiện theo kiểu đối phó. Việc cập nhật phần mềm quản lý còn nhiều sai sót, chưa cập nhật đầy đủ hoặc cập nhật sai các tiêu chí...
    
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã (cấp huyện) thực hiện các nội dung:
    
1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 07/UBND-BTCD ngày 4-1-2022 về chỉ đạo rà soát giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp; Công văn số 280/UBND-BTCD ngày 14-1-2022 về nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
    
"Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ tại cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Tiếp công dân. Chỉ đạo, phân công công chức phụ trách tiếp công dân thường xuyên thực hiện đầy đủ việc theo dõi và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết. Chấn chỉnh ngay những hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn của các đơn vị, nhất là các hạn chế, thiếu sót đã được kiểm tra, nhắc nhở.
    
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua các phần mềm của Thanh tra tỉnh và phần mềm báo cáo của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo các đơn phát sinh phải được cập nhật đầy đủ, xử lý đúng trình tự, thủ tục; khắc phục việc trùng lặp trong xử lý đơn thư của công dân.
    
Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng biểu mẫu, đề báo cáo đã được hướng dẫn và quy định tại Công văn số 2899/UBND-NC ngày 14-6-2021 và Công văn số 2937/UBND-NC ngày 15-6-2021 của UBND tỉnh về triển khai phần mềm Hệ thống báo cáo công tác ngành Thanh tra.
    
2. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất đối với UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã) trực thuộc về việc phân công công chức kiêm nhiệm tiếp công dân thường xuyên tại cấp xã theo quy định; đảm bảo bố trí người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, có kiến thức về pháp luật để thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn.
    
Thống nhất trong chỉ đạo UBND cấp xã vào số, theo dõi việc giải quyết đơn tranh chấp đất đai theo quy định của Luật Đất đai và cập nhật trên phần mềm quản lý tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh quản lý để có thông tin, số liệu báo cáo trình các kỳ họp HĐND tỉnh.
    
3. Giao Thanh tra tỉnh: Tiếp tục phối hợp Ban Tiếp công dân tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân của thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã; kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót (nếu có).
    
Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bản tỉnh để nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong việc tiếp công dân, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.
    
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản này.
TỔ CTBĐ
 
.
.
.