Thứ Năm, 28/03/2024, 10:07 (GMT+7)
.

Mãi mãi tự hào về người chiến sĩ sao vuông

Ngày 28-3-1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I đã ra “Nghị quyết về Đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch có hung bạo thế nào, hễ động vào lực lượng đó, bức tường đó thì kẻ địch nào cũng phải tan rã”. Chính vì ý nghĩa đó, ngày 28-3 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự  vệ Việt Nam.

Trải qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, trải các thời kỳ cách mạng, cùng với sự lớn mạnh, trưởng thành lực lượng dân quân tự  vệ cả nước, lực lượng dân quân tự  vệ tỉnh ta cũng đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ lực lượng này đã hậu thuẫn cho nhân dân các địa phương đứng lên giành chính quyền, tích cực phối hợp tham gia chiến đấu cùng bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Nhiều trận đánh nổi tiếng có sự tham gia của du kích và nhân dân như: Cổ Cò, Giồng Dứa, Long Thạnh, Ấp Bắc.

Nhiều tấm gương anh hùng tiêu biểu là du kích như: Ngô Văn Nhạc, Nguyễn Văn Đẩu, Lê Thị Hồng Gấm…. đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống anh hùng của quê hương Tiền Giang, cùng với quân và dân cả nước ghi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc những trang vàng chói lọi.

b

Lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Tiền Giang không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây xựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: THANH LÂM

Những năm qua, Lực lượng dân quân tự  vệ tỉnh nhà luôn tích cực tham gia trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ biên giới đất liền và biển đảo; tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động quần chúng xây dựng cơ sở và tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đặc biệt là tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thực tế chứng tỏ, dân quân tự  vệ đã thực sự là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, người chiến sĩ sao vuông luôn kề vai, sát cánh với những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân và trở thành lực lượng tin cậy. Đồng thời, luôn là lực lượng chủ yếu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở.

Lực lượng dân quân tự  vệ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Lực lượng này ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế, nâng cao về chất lượng hoạt động, trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của mỗi địa phương cũng như trong toàn tỉnh.

Thời gian tới, để xây dựng lực lượng dân quân tự  vệ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cần: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 44 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Kết luận 41 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16  của Ban Bí thư Trung ương khóa IX về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự  vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, Luật dân quân tự  vệ (sửa đổi).

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, quản lỷ điều hành của chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, sự tham gia vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác dân quân tự  vệ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân quân tự  vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng dân quân tự  vệ vững mạnh, rộng khắp, có sức mạnh tổng hợp cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng dân quân tự  vệ phải gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương, cơ sở.

       M.T

 

.
.
.