Thứ Ba, 29/08/2023, 08:53 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Thời gian qua, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao trình độ, tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, huyện Cai Lậy xây dựng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước xóa bỏ khoảng cách về giới. Toàn huyện hiện có 16 câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hạnh phúc”, 30 “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, 19 nhóm lồng ghép dân số/sức khỏe sinh sản/bình đẳng giới, 122 CLB “Gia đình phát triển bền vững” và Đội phòng, chống bạo lực gia đình, 5 Tổ “An toàn phụ nữ và trẻ em”, 100% xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

Sinh hoạt CLB “Gia đình hạnh phúc” xã Hội Xuân.
Sinh hoạt CLB “Gia đình hạnh phúc” xã Hội Xuân.

Qua sinh hoạt, thành viên cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc; tư vấn, hỗ trợ, can thiệp kịp thời các trường hợp bạo lực gia đình… Các mô hình đã tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Dân số huyện Cai Lậy hiện có hơn 195.000 người, nữ giới chiếm tỷ lệ 50,26%. Việc triển khai công tác tuyên truyền, thúc đẩy bình đẳng giới với hình thức đa dạng, phong phú đã từng bước nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Hằng năm, huyện Cai Lậy chú trọng phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới thông qua sinh hoạt chi, tổ hội của các đoàn thể, hệ thống truyền thanh cơ sở, tổ chức hội thi, tọa đàm… 

Đồng thời, chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu của hoạt động về giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho nữ giới phát huy năng lực, sở trường. Phụ nữ có nhiều cơ hội phát triển, bình đẳng hơn trong học tập, nâng cao trình độ, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng cấp huyện đạt 20,5%, cấp xã 21,8%; nữ đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đạt 30%, đại biểu HĐND xã 29%; tỷ lệ nữ lãnh đạo các cơ quan hành chính sự nghiệp đạt 34,8%, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội 36,7%... Huyện Cai Lậy cũng quan tâm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, triển khai các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ phụ nữ nâng cao thu nhập. Tỷ lệ lao động nữ thất nghiệp dưới 0,15%, 30% phụ nữ làm chủ doanh nghiệp...

Tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Cai Lậy, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đa dạng hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới... Đồng thời, tôn vinh những tấm gương phụ nữ xuất sắc ở các lĩnh vực, từng bước xóa bỏ khoảng cách về giới, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.