Thứ Hai, 22/05/2023, 07:32 (GMT+7)
.

Bộ trưởng Nội vụ: Xây dựng bảng lương mới, bảo đảm đời sống cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ đang xây dựng bảng lương mới để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương với mục tiêu “bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khi trao đổi với VietNamNet về câu chuyện cải cách tiền lương đang được hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức trông đợi.

Lấy 25.638 tỷ đồng từ tinh gọn bộ máy để tăng lương

Liên quan đến câu chuyện cải cách tiền lương, trong mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 18/2017 Trung ương 6 khóa XII về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", có nêu rõ việc giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Bộ trưởng đánh giá việc thực hiện mục tiêu này như thế nào sau hơn 5 năm thực hiện nghị quyết 18?

Nghị quyết số 27/2018 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã nêu rõ giải pháp về “xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm”, “tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Đảng và quy định của Nhà nước”. 

Đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách chính sách tiền lương và giải pháp gắn với “thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII” là rất quan trọng để cải cách chính sách tiền lương đồng bộ. 

a
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Phạm Thắng

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua thời điểm và phương án điều chỉnh tăng lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó, từ 1/7 này tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%).

Theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần giảm chi, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trong 4 năm (2017-2021) được 25.638 tỷ đồng. 

Đồng thời, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cải cách chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong đó kinh phí tiết kiệm do tinh giản biên chế nêu trên là nguồn ngân sách Nhà nước quan trọng để thực hiện tăng lương trong năm 2023 và các năm sau.

Xây dựng chế độ tiền lương mới

Theo kết luận 50 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, Bộ Chính trị có yêu cầu “xây dựng, ban hành bảng lương chức vụ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, sửa đổi mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh”. Đây cũng là vấn đề hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức đang trông chờ. Bộ Nội vụ sẽ thực hiện vấn đề này như thế nào? 

Lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 là vấn đề rất được quan tâm bởi liên quan mật thiết đến đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian qua trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng thì nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 và hoàn thiện thể chế chính sách được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, chủ yếu (cùng với giải pháp về đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức) nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 

a
Cơ cấu cải cách tiền lương mới theo Nghị quyết 27.

Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ tiền lương mới để thay thế chế độ tiền lương hiện hành. Bộ Nội vụ đang xây dựng 1 dự thảo nghị định và 11 dự thảo thông tư.

Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Hội nghị Trung ương 13 khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã chỉ đạo lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 vào thời điểm phù hợp.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Chính phủ báo cáo các cấp có thẩm quyền, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội về lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Vậy đến bao giờ cán bộ, công chức, viên chức mới được tăng lương theo bảng lương mới như Nghị quyết 27 đề cập, thưa Bộ trưởng?

Để triển khai thực hiện Kết luận số 50 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện.

Theo đó, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Chính phủ Nghị quyết về thực hiện Kết luận số 50 của Bộ Chính trị. Trong đó có nhiệm vụ xây dựng, ban hành bảng lương chức vụ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, sửa đổi mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh.

Hiện Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt Bộ Nội vụ tham mưu hoàn thành hệ thống thể chế, chính sách để thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng bảng lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27. 

Tôi hy vọng trong năm tới tình hình kinh tế trong nước khởi sắc, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện lộ trình cải cách tiền lương với mục tiêu “bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.

Phương án cải cách tiền lương 

Báo cáo về kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện báo cáo “kết quả thực hiện và lộ trình triển khai cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” để trình cấp có thẩm quyền. 

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng phương án triển khai đồng bộ các nội dung của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27.

Đó là tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng khu vực doanh nghiệp; mở rộng quan hệ tiền lương; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỷ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp; bổ sung quỹ tiền thưởng.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đề xuất phương án điều chỉnh các năm tiếp theo. Cụ thể là tiếp tục điều chỉnh mức lương thấp nhất để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi đạt mức lương tối thiểu cao hơn mức lương thấp nhất của vùng I (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 27. 

Theo vietnamnet.vn
 

 

 

.
.
.