Thứ Tư, 21/03/2012, 12:25 (GMT+7)
.

Hướng dẫn việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hướng dẫn nêu rõ các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, từ Trung ương đến cơ sở đều phải tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Trong đó các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm ở tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ở ban thường vụ cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng hoặc tập thể lãnh đạo (nơi không có đảng đoàn, ban cán sự đảng), ở chi bộ đang sinh hoạt...

Nội dung kiểm điểm căn cứ vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và quy định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của tổ chức và cá nhân, có liên hệ đến những năm trước đó để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; làm rõ tại sao những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra từ nhiều năm nay nhưng chậm khắc phục, có mặt lại yếu kém, phức tạp thêm.
Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được tiến hành theo cách làm 3 bước:

Đầu tiên là tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức có liên quan và thuộc cấp mình; lấy ý kiến góp ý của cá nhân đã nghỉ hưu nguyên là cấp ủy viên, nguyên là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; gợi ý kiểm điểm (nếu có) đối với tập thể cấp dưới và cá nhân thuộc quyền quản lý.

Bước thứ hai, tiếp thu ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm (nếu có), xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân và tiến hành kiểm điểm.

Đơn cử trong bước 2, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư căn cứ vào 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 nêu, quy định về những điều đảng viên không được làm và ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo hướng trả lời thẳng vào các nội dung nêu trong hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và nội dung được góp ý; kiểm điểm về đạo đức, lối sống, về quan hệ gia đình, xã hội và quan hệ với nhân dân; tập trung làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề ra biện pháp khắc phục.

Bước thứ ba, báo cáo về kết quả kiểm điểm và thông báo tiếp thu góp ý.

Về tiến độ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thành kiểm điểm trong tháng 7-2012. Sau kiểm điểm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy các cấp báo cáo kết quả kiểm điểm (tập thể và cá nhân) với ban chấp hành để ban chấp hành thảo luận, góp ý kiến. Cụ thể, Bộ Chính trị, Ban Bí thư báo cáo trước Ban Chấp hành Trung ương; ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành báo cáo trước ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành...

(Theo tuoitre.vn)
 

.
.
.