Chủ Nhật, 10/06/2018, 15:30 (GMT+7)
.
Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang:

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

Vừa qua, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang cơ bản nhất trí với tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 với 4 nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn giám sát chuyên đề (trong đó sẽ có hai chuyên đề được Quốc hội giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 7, Kỳ họp thứ 8 và 2 chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát và sẽ gửi báo cáo kết quả tới Quốc hội, đó là:

1. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018.

2. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018.

3. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018.

4. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018.

Đồng thời, đại biểu Nguyễn Minh Sơn cho rằng: Theo dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Vì vậy, Kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 31-10-2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014 - 2018.

Theo đó, dự kiến giao Ủy ban Kinh tế chủ trì về nội dung sẽ là những căn cứ rất quan trọng trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, chuẩn bị cũng như khi Quốc hội xem xét cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Vì vậy, đại biểu Nguyễn Minh Sơn kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời gian tiến hành thực hiện giám sát chuyên đề này như sau:

Thứ nhất, trường hợp chuyên đề này được Quốc hội dự kiến giám sát tối cao, xin kiến nghị Quốc hội bố trí thời gian giám sát tại Kỳ họp thứ 7.

Thứ hai, trường hợp chuyên đề này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát, xin kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí thời gian giám sát tại phiên họp tháng 4-2019.

                                                                          ĐĂNG HIẾU (tổng hợp)

 
 

.
.
.