Thứ Ba, 06/11/2018, 21:03 (GMT+7)
.

Giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt!

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917): “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Đúng vậy, Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, bởi đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên phạm vi toàn thế giới. 101 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp.

Nhưng một sự thật lịch sử không thể phủ nhận là Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một trong những sự kiện bước ngoặt trọng đại nhất của sự phát triển xã hội loài người, mở ra một con đường đúng đắn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột, xây dựng một thế giới mới công bằng và tiến bộ.

Hiện nay và mai sau không ai và không một thế lực nào có thể phủ định hoặc hạ thấp được vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm vóc và ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với tiến trình lịch sử nhân loại, dù lịch sử thế giới phải trải qua những bước quanh co (trong đó có chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ), nhưng cuối cùng nhất định loài người sẽ tiến tới CNXH.

Sự kiện Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với Việt Nam, đã để lại sự ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình cách mạng và sự phát triển của đất nước ta. Đối với cách mạng Việt Nam, ngay từ khi ra đời (ngày 3-2-1930), Đảng ta đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam.

Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Đại hội XII của Đảng đánh giá: “Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”.

Trong diễn văn tại Lễ Mít tinh kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định và nhấn mạnh tới vai trò và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo; cũng như sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô viết trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và quá trình xây dựng đất nước Việt Nam XHCN.

Tổng Bí thư cũng đã khẳng định, từ những bài học và kinh nghiệm trong cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra những đường lối, chủ trương đúng đắn, kịp thời và  đổi mới nhằm kiên trì xây dựng con đường đi lên CNXH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Nhân đợt chào mừng kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, trong cả nước và tỉnh ta có nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, nhiều đảng viên cao niên được trao Huy hiệu Đảng…

Điều đó chứng tỏ giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt, Đảng và nhân dân ta luôn kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

NHƯ NGỌC

.
.
.