Thứ Năm, 01/08/2019, 19:36 (GMT+7)
.

Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Tiền Giang-những chặng đường phát triển.

Sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác-Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng.

Nhân Ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 01-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Nhà nước Liên bang Xô-viết.

Vừa ban hành, tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01-8” tạo dư luận tích cực trong xã hội và có sức cổ vũ mạnh mẽ với các tầng lớp nhân dân. Từ đó, ngày 1-8 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác Tuyên giáo của Đảng.

89 năm qua, Đảng bộ Tiền Giang luôn coi công tác tuyên giáo là một trong những công tác quan trọng trong xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo góp phần tuyên truyền Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, đề ra khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn, thúc đẩy phong trào cách mạng tiến lên.

Công tác tuyên giáo còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung kiên, có đức có tài để giáo dục, giác ngộ và tổ chức quần chúng tham gia cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Có thể nói, mọi thắng lợi của cách mạng ở Tiền Giang đều có phần đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo.

89 năm qua, công tác Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang luôn lớn mạnh, góp phần đáng kể đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn chuẩn bị thành lập Đảng đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (1930-1945). Đây là giai đoạn chuẩn bị tư tưởng, chính trị và tổ chức tiến tới thành lập Đảng; xác lập hệ tư tưởng Mác-Lênin, vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn này, Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công phát hành báo: “Dân Cày", "Giải Phóng", "Tiến Lên”...

Qua tuyên truyền, nhân dân giác ngộ cách mạng, chuyển đấu tranh tự phát sang tự giác. Mười lăm năm vận động cách mạng để đi tới cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công là giai đoạn người cộng sản và người yêu nước ở tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công vượt qua mọi gian khổ tiến hành hoạt động tư tưởng trong nhân dân, gắn bó máu thịt với quần chúng để tập hợp, giác ngộ, động viên, rèn luyện tiến tới tổ chức nhân dân đi theo Ðảng đấu tranh, thực hiện khát vọng của dân tộc là độc lập, tự do. Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 với sự ra đời của chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa, Cờ đỏ sao vàng năm cánh xuất hiện và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 ở tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công là thắng lợi của quá trình biến lý tưởng của Ðảng và ước mơ của nhân dân thành hiện thực cách mạng sinh động.

Trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975). Công tác tư tưởng tập trung giáo dục toàn dân tham gia kháng chiến chống quân Pháp xâm lược, bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng đời sống mới, thực hiện chính sách ruộng đất cho nông dân: Giảm tô, giảm tức và chia ruộng đất cho nông dân, với tinh thần “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” theo phương châm “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh”, động viên sức người, sức của phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong cuộc kháng chiến chống quân Mỹ xâm lược, phát huy chiến thắng Ấp Bắc, nhân dân tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công ra sức thực hiện phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, đẩy mạnh phong trào quần chúng đấu tranh chính trị, binh vận kết hợp với đấu tranh vũ trang, mở mảng, chuyển vùng, giải phóng nông thôn.

Khi đế quốc Mỹ đổ quân xâm lược, công tác Tuyên giáo mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, xác định quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, góp phần vào thắng lợi của đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Vào cuối cuộc chiến tranh, quân Mỹ, quân ngụy đánh phá, càn quét lấn chiếm, gây nhiều khó khăn, tổn thất cho cách mạng. Với tinh thần “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”, nhân dân Mỹ Tho lập vành đai Bình Đức để diệt quân Mỹ và chiến thắng Ba Rài của quân dân ta buộc sư đoàn 9 bộ binh Mỹ phải rút về nước.

Sau đó, công tác tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công, thành phố Mỹ Tho tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương “xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh”, với tinh thần “một ngày bằng 20 năm” nhân dân tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và thành phố Mỹ Tho tiến công và nổi dậy giải phóng quê hương ngày 30-4-1975.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước (1975-2019), nhiệm vụ công tác tư tưởng là giáo dục, động viên nhân dân ta củng cố chính quyền cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của phục vụ chiến đấu, cùng cả nước đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm chiếm biên giới.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, khắc phục hạn chế và sai lầm, chúng ta tiếp tục tiến lên theo đường lối đổi mới toàn diện của Ðảng. Trong quá trình thực hiện đổi mới, công tác tư tưởng tuyên truyền, động viên toàn dân phát huy nội lực, ra sức phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; củng cố lập trường giai cấp công nhân, nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết chống tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chống các quan điểm sai trái và chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thành tựu công tác tư tưởng lúc này là góp phần xác định và phát triển đường lối đổi mới, tổng kết sáng kiến của nhân dân để khẳng định, cổ vũ và đưa vào cuộc sống, củng cố niềm tin, lý tưởng khi cách mạng gặp khó khăn, khơi dậy sức mạnh sáng tạo của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Tiền Giang vượt qua thử thách, lập thành tựu to lớn, làm nền tảng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trải qua 89 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh có nhiều tên gọi, cơ cấu tổ chức khác nhau với nhiều bộ phận, nhiều cơ quan hợp thành và cũng có nhiều lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhưng trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, chức năng tham mưu cho Đảng bộ trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn hoá - văn nghệ, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt.

Trong giai đoạn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng ta xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh của đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc với đạo đức, lý tưởng cách mạng cao quý “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là xây dựng nền tảng tư tưởng, đạo đức và văn hóa mới xã hội chủ nghĩa để xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Ðảng và nhân dân đòi hỏi công tác tư tưởng phải tập trung, phát huy trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm, khắc phục yếu kém, bất cập, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, chủ động vươn lên nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để dự báo, đề xuất tham mưu với cấp ủy giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát triển kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh để phát triển đất nước, vấn đề Biển Đông - nhất là sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế La Hay bác bỏ hoàn toàn "Đường chín đoạn" và Yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc trên các vùng biển thuộc Biển Đông.

Công tác tư tưởng cần thực hiện có hiệu quả cao mục tiêu vừa cơ bản, vừa cụ thể để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý chí vượt qua thách thức, kiên trì đưa sự nghiệp đổi mới phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Công tác Tuyên giáo phải luôn đổi mới, sáng tạo để đạt kết quả, đó là tư tưởng phải luôn đi trước một bước. Làm được điều đó, cán bộ tuyên giáo mới thật sự là người truyền lửa, truyền tình cảm cách mạng, truyền niềm tin, lý tưởng cộng sản cho quần chúng nhân dân.

Nói đến tuyên giáo là nói đến niềm tin, là nói đi đôi với làm, là tâm phục khẩu phục. Một khi người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào sự điều hành của chính quyền thì việc dẫu khó khăn, phức tạp cũng giải quyết được.

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống của công tác tuyên giáo, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác Tuyên giáo tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tất cả vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

LÊ TÝ

.
.
.