Thứ Tư, 01/01/2020, 10:09 (GMT+7)
.

Năm mới thắng lợi mới!

Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh; song với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả rất đáng phấn khởi.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, bước vào năm 2020, năm cuối cùng của nhiệm kỳ có vai trò quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm chẵn, năm tròn kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 27 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2020, trong đó xác định các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,0% - 7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37.300 tỷ đồng, chiếm khoảng 38,0% so GRDP; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.125 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 19.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,25%; xây dựng 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%...     

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu trên, HĐND tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Khẩn trương lập các quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại ngành kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực cho phát triển, đẩy mạnh triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Phát huy nguồn lực, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...

Phấn khởi đón chào năm mới 2020, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà nỗ lực và quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, đoàn kết, năng động, sáng tạo, bằng những hành động cụ thể, bằng những phong trào thi đua thiết thực, ra sức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, đưa tỉnh nhà tiếp tục tiến lên, ngày càng phát triển, để đi cùng với đó là đời sống nhân dân tỉnh nhà ngày càng được nâng lên rõ rệt và niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ và công cuộc đổi mới ngày càng tăng.

Chào năm mới 2020, Ban Biên tập Báo Ấp Bắc kính chúc đồng chí, đồng bào và bạn đọc gần xa luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc năm mới đạt thắng lợi mới!

NHƯ NGỌC

.
.
.