Thứ Tư, 13/01/2021, 16:35 (GMT+7)
.

Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tiền Giang vào cuộc sống

Về việc học tập, quán triệt nghị quyết, Bác Hồ dạy: “Khi đã có nghị quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy, phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ và nhân dân địa phương ấy. Có như thế mới kịp thời thấy rõ những khuyết điểm và những khó khăn, để sửa đổi các khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt qua mọi khó khăn”.

Bác Hồ còn dạy: “Các đồng chí cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần Nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được”.

b
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (gọi tắt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh) nhằm:

Tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết, trên cơ sở đó xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua thảo luận và xây dựng Chương trình hành động thực hiện ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tạo thành phong trào thi đua  sôi nổi, mạnh mẽ trong Đảng bộ và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp, nhất là trách nhiệm của đồng chí Bí thư và tập thể Ban Thường vụ cấp ủy, tập trung trí tuệ lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện (tương đương) và cấp cơ sở.

Để  đảm bảo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đạt kết quả tốt, các cấp ủy đảng cần tổ chức học tập, quán triệt và phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung tuyên truyền, thảo luận những nội dung cơ bản, những nét mới trong Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội cấp mình.

Trong tổ chức thực hiện nghị quyết, các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện, đảm bảo việc học tập, quán triệt nghiêm túc, khẩn trương, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống một cách thiết thực.

M.T

.
.
.