Thứ Sáu, 11/10/2019, 11:36 (GMT+7)
.
KỲ VỌNG LỚN TỪ HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 11:

Sẽ có bước đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Trong những ngày qua, nhiều vấn đề đặt ra tại Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 11 khóa XII (viết tắt là Hội nghị) được cả xã hội quan tâm. Đặt kỳ vọng lớn từ Hội nghị, người dân tin tưởng các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN HỮU CHÍ:
Cán bộ phải dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Hiện nay, trên thực tế, trong công tác phòng, chống tham nhũng, có cơ quan, đơn vị sợ trách nhiệm; có cá nhân đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm.

Đây là vấn đề mà lãnh đạo Trung ương cần có giải pháp quyết liệt. Bên cạnh đó, trong công tác cán bộ cần phải chọn người có tâm, có tài, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm từ cơ sở đến Trung ương.

Tiếp tục phát huy kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 thì phải tập trung tháo gỡ khó khăn, gút mắc từ trách nhiệm của cán bộ, trách nhiệm của người đứng đầu... 

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, tôi rất phấn khởi. Vì thế, trong Hội nghị, tôi mong mỏi các đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm trước Đảng, trước dân, tham gia đóng góp các nội dung trong các dự thảo văn kiện; cần có những chỉ tiêu, chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Muốn vậy, cần chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan của những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục, để trong chặng đường sắp tới triển khai thực hiện hiệu quả, đưa đất nước ta ngang tầm với khu vực và thế giới.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH NGUYỄN KHA:
Quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bản thân rất quan tâm đối với những dự thảo văn kiện được đưa ra thảo luận và cho ý kiến tại Hội nghị, trong đó có công tác tổ chức, cán bộ chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ tới và công tác bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông.

 

Hội nghị nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến các dự thảo Báo cáo, trong đó mong mỏi các đại biểu Hội nghị phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở  khoa học tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức để có giải pháp vượt qua, đưa kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững độc lập, chủ quyền của nước ta, trong đó có vấn đề Biển Đông…

Nói chung, làm sao xây dựng được những văn kiện có tính khả thi cao, xứng tầm, trong đó có việc xây dựng văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp tới, để lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển. Trong xây dựng mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 cần xây dựng quy chế bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Đảng và Nhà nước cần tích cực, chủ động hơn nữa, có giải pháp ổn định tình hình Biển Đông, quyết tâm bảo vệ đúng pháp luật; tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ của quốc tế, liên kết khu vực có sự thống nhất cao trong vấn đề Biển Đông.

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHAN HÙNG MÃNH:
Cần chọn những người thật sự có đức, có tài

Bản thân tôi và các cựu chiến binh tỉnh rất quan tâm và theo dõi Hội nghị, mong mỏi các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến, thống nhất cao các nội dung trong chương trình làm việc, là cơ sở vững chắc chuẩn bị một bước quan trọng các nội dung chương trình Đại hội XIII của Đảng.

Mong rằng, Hội nghị sẽ có những định hướng quan trọng cả về trước mắt và lâu dài, thể hiện trong các nội dung văn kiện, đặc biệt là trong giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng các công trình kết cấu quan trọng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vấn đề an sinh xã hội; phòng, chống tội phạm, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó, chọn những người thật sự có đức, có tài để giới thiệu bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp và Trung ương khóa XIII.

Là những cựu chiến binh Việt Nam, chúng tôi luôn tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Hội Cựu chiến binh và mỗi cán bộ, hội viên nguyện phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…

P. MAI

.
.
.