Thứ Tư, 17/06/2020, 14:33 (GMT+7)
.

Nâng chất thông tin, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Năm nay, những  người làm báo, cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang vui mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020); đồng thời đón nhận Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam tròn 70 tuổi. Đây là niềm vinh dự, nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với những người làm báo tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Báo Ấp Bắc và Hội Nhà báo tỉnh nhân dịp 21-6.                   Ảnh: Văn Thảo
Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Báo Ấp Bắc và Hội Nhà báo tỉnh nhân dịp 21-6. Ảnh: Văn Thảo

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

Báo chí cách mạng Việt Nam ra đời, sau đó không lâu báo chí cách mạng tỉnh Tiền Giang (trước đây là tỉnh Mỹ Tho) được Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo xuất bản, phát hành tờ báo của tỉnh rất sớm. Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng ở Tiền Giang, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, đội ngũ những người làm báo luôn đồng hành cùng dân tộc, bám sát thực tiễn, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên, cổ vũ toàn dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Báo chí Tiền Giang đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN

Trong tình hình mới, thời gian tới, báo chí Tiền Giang có nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thiết nghĩ Hội Nhà báo và báo, đài địa phương cần phát huy những thành tựu, khắc phục khó khăn, phấn đấu nâng cao chất lượng thông tin trên báo chí, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trước hết, tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung xây dựng chi bộ, đảng bộ trong các cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh, xây dựng chương trình thực hiện Chỉ thị 43 ngày
8-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị trọng tâm của Hội Nhà báo Tiền Giang trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; thường xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện Luật Báo chí, Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Bằng nhiều hình thức phù hợp để đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho những người làm báo trong tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng thông tin về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần mở rộng phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong tỉnh. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, các tệ nạn xã hội, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hội Nhà báo các cấp cần tăng cường củng cố xây dựng tổ chức Hội Nhà báo thật chặt chẽ theo quy định của Điều lệ Hội, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội một cách thiết thực, hiệu quả. Quan tâm hơn nữa việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; đồng thời, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và trong công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp báo chí, xây dựng tổ chức Hội Nhà báo trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

TRẦN BÌNH

.
.
.