Thứ Ba, 13/10/2020, 10:33 (GMT+7)
.

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

* ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN DANH
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG


Thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch 92 ngày 19-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc với sự tập trung cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các nội dung quy định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương đã hoàn thành. Được sự thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hôm nay, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; quý Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương; các vị khách quý và 348 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 49.000 đảng viên của đảng bộ về dự Đại hội; đặc biệt, sự có mặt của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ, các đồng chí quê Tiền Giang công tác ở Trung ương và các địa phương bạn, những người đã đóng góp nhiều công sức, tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà trong suốt nhiều năm qua.

Sự hiện diện của các đồng chí là niềm vinh hạnh, là sự động viên, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin gửi đến các vị khách quý, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, quý đại biểu và các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất.

Năm 5 qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy đảng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Song, với sự quyết tâm cao, sự tập trung lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng tình của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp; đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lão thành cách mạng, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt; quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực; sự nghiệp giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.

Cải cách hành chính có chuyển biến tốt, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng đặc biệt được quan tâm; thực hiện chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, “chống” các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những thành quả đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; đây là tiền đề, là cơ sở quan trọng để tỉnh ta phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chúng ta rất phấn khởi với những kết quả đã đạt được, nhưng cũng cần nghiêm túc đánh giá những khuyết điểm, yếu kém, tìm ra nguyên nhân và những kinh nghiệm từ thực tiễn trong 5 năm qua để xác định và có quyết sách đúng về mục tiêu, về phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới (5 năm của nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Trên cơ sở nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó đúc kết những bài học để phát huy, rút kinh nghiệm và phấn đấu vươn lên trong thời gian tới; đại biểu Đại hội cần tập trung thảo luận, tham luận đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện và quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội, trong đó cần tập trung:

Một là, tổng kết, đánh giá khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội; kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và biểu quyết thông qua Nghị quyết, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng; thảo luận đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu lần thứ XI.

Ba là, thực hiện bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đúng yêu cầu, đúng quy trình, quy định; thực hiện đúng việc ứng cử, đề cử của đại biểu đại hội.

Đây là 3 nội dung quan trọng và hết sức hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành công của Đại hội và gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ, những chủ trương, giải pháp mang tính xuyên suốt trong chặng đường 5 năm tới. Trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Niềm tin - Phát triển”, đại biểu Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, tham luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các văn kiện và lựa chọn bầu đúng, bầu đủ số lượng Ban Chấp hành khóa mới, là những đồng chí thật sự ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, về tư tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; đồng thời bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu, thay mặt Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong thời điểm quan trọng này, với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta; mỗi đảng viên, cán bộ của Đảng luôn khắc ghi lời dạy của Bác: “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; Bác đã chỉ rõ: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp”. Và Người còn căn dặn: “Ta nên nghiên cứu thật sâu, thảo luận kỹ những vấn đề chính, thì các vấn đề phụ sẽ giải quyết dễ dàng,...”.

Thành công của Đại hội sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương; sự có mặt động viên của các vị khách quý, quý đại biểu; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm của đại biểu đại hội, chúng ta tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kính chúc quý vị khách quý, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, quý đại biểu và các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

.
.
.