Thứ Hai, 12/10/2020, 10:01 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN NHÃ, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY:

Thực hiện đồng bộ, xuyên suốt công tác củng cố, nâng chất tổ chức đảng và đảng viên

Những năm qua, các cấp ủy đảng ở Tiền Giang luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, để lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ việc thực hiện công tác này của Tỉnh ủy Tiền Giang trong thời gian qua.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết khái quát những kết quả nổi bật trong công tác củng cố, nâng chất tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?

* Đồng chí NGUYỄN VĂN NHÃ: Bám sát 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa từng nhiệm vụ để triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, có 2 kết quả nổi bật. Đó là, công tác củng cố, nâng chất tổ chức đảng và đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng tổ chức đảng và đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; việc đánh giá đã đi vào nền nếp, kết quả đánh giá cơ bản phản ánh đúng tình hình, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Sau khi hoàn thành việc đánh giá, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành xây dựng kế hoạch kiện toàn, nâng chất các tổ chức đảng và đảng viên có hạn chế, khuyết điểm. Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ thường xuyên để tăng số lượng, nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy không ngừng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tạo nguồn, bồi dưỡng trong lực lượng đoàn viên, hội viên để xem xét, kết nạp.

Đồng thời, để phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ngày 28-12-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 03 về tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tiến hành thành lập Đảng bộ Các khu công nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Bước đầu, Đảng bộ Các khu công nghiệp đã tạo nguồn cảm tình Đảng và kết nạp được đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Với thành tích xuất sắc trong công tác, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương  Lao động hạng Nhất.
Với thành tích xuất sắc trong công tác, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thứ hai là, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Để cụ thể hóa nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án 02, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành rà soát các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để sáp nhập, hợp nhất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Qua hơn 2 năm thực hiện Đề án đã giảm 57 tổ chức cơ sở đảng, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đã giảm hơn 200 đầu mối trực thuộc các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở.

* Phóng viên: Theo đồng chí, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục hạn chế, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các giải pháp nào cần tập trung thực hiện?

* Đồng chí NGUYỄN VĂN NHÃ: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bao hàm nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xuất phát từ quan điểm, mục tiêu trên, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng phải triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt trong thời gian tới; trong đó, cần tập trung thực hiện 5 nội trọng tâm sau:

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã kết nạp 8.793 đảng viên, đạt 135% Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, trẻ hóa, có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học, có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực trong công tác, là nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kịp thời triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thật sự gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tập trung làm tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; lấy sản phẩm, hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, phê phán nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân thực hiện kém hiệu quả.

Thứ ba, sau khi đánh giá, xếp loại chất lượng các cấp ủy, tổ chức đảng, cần có kế hoạch, giải pháp kiện toàn, nâng chất tổ chức đảng; từng đảng viên phải xây dựng kế hoạch tự sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Thứ tư, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng cho phù hợp với các tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong các lĩnh vực đời sống xã hội; hoàn thiện các loại hình tổ chức đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và phát huy tính năng động, sáng tạo của từng đảng viên.

Thứ năm, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời sửa chữa khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và những phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

THỦY HÀ (thực hiện)

.
.
.